Nikon D200 user manual download (Page 194 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 194 of 221
184
Technické informace—Péče o fotoaparát
Péče o fotoaparát
Uchovávání fotoaparátu
Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, nasaďte krytku monitoru, vyjměte baterii a
uložte ji (s nasazenou krytkou kontaktů) na suchém a chladném místě. Chraňte fotoaparát
před plísněmi a mikroorganismy, a proto ho uložte na suchém, dobře větraném místě.
Fotoaparát neukládejte společně s přípravky proti molům, jako je naftalín nebo kafr, a na
místech:
• špatně větraných a vlhkých (s vlhkostí nad 60%)
• v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako jsou televizory nebo
radiopřijímače
• vystavených působení teplot nad 50 °C (například v blízkosti topných těles nebo v
uzavřeném automobilu za horkého dne) anebo pod –10 °C.
Čištění
Tělo fotoaparátu
K odstranění prachu nebo písku použijte balónek, poté jemně otřete měkkým suchým
hadříkem. Po skončení užívání fotoaparátu na pláži nebo u moře, setřete všechen písek
nebo sůl hadříkem lehce navlhčeným ve sladké vodě a poté řádně vysušte. Fotoaparát
se může poškodit, jestliže se do těla fotoaparátu dostane cizí předmět. Společnost
Nikon nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nečistotami a pískem.
Objektiv, zrcadlo
a hledáček
Tyto produkty jsou zhotoveny ze skla a jsou proto obzvláště snadno poškoditelné. K
odstranění prachu a nečistot používejte ofukovací balónek. Používáte-li aerosolový
čistič, držte nádobku svisle, abyste zabránili potřísnění objektivu kapalinou. Otisky
prstů a jiné usazeniny, které nelze odstranit ofouknutím, otřete opatrně měkkým
hadříkem, navlhčeným čisticí kapalinou na objektivy.
Monitor
Prach a nečistoty odstraňte pomocí ofukovacího balónku. Otisky prstů a jiné
usazeniny, které nelze odstranit ofouknutím, otřete suchým, měkkým hadříkem, nebo
jelenicovou kůží. Nepoužívejte příliš velký tlak, jinak může dojít k poškození resp.
poruše monitoru.
Monitor
Dojde-li k poškození monitoru, dejte pozor, abyste se neporanili střepy z krycího skla, a vyvarujte se styku
pokožky, očí nebo úst s tekutými krystaly z monitoru.
Kontrolní panel
V ojedinělých případech může statická elektřina způsobit ztmavnutí resp. zesvětlení kontrolního panelu.
Nejedná se o závadu; kontrolní panel se po krátké době znovu vrátí do původního stavu.
Sample
This manual is suitable for devices