Nikon D200 user manual download (Page 181 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 181 of 221
171
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské funkce
Volba
Popis
Rotate
Direction
Tato volba určuje směr otáčení příkazových voličů na
fotoaparátu a volitelném Battery Packu při nastavování
flexibilního programu, času závěrky, clony,
snadné korekce
expozice, expozičního režimu, hodnoty korekce expozice,
rozptylu bracketingu a režimu synchronizace blesku.
Normal
(implicitní
nastavení):
Standardní
činnost
příkazových voličů.
Reverse
: Opačný směr otáčení příkazových voličů.
Change
Main /Sub
Tato
volba
zaměňuje
funkci
hlavního
a
pomocného
příkazového voliče při nastavování času závěrky a clony.
Off
(implicitní nastavení): Hlavní příkazový volič slouží k
nastavení času závěrky, pomocný příkazový volič slouží k
nastavení clony.
On
: Hlavní příkazový volič slouží k nastavení clony, pomocný
příkazový volič slouží k nastavení času závěrky.
Aperture
Setting
Tato volba určuje, jestli nastavení clony probíhá pomocí
clonového kroužku objektivu nebo pomocí příkazových voličů.
Bez ohledu na provedenou volbu je třeba použít k nastavení
clony clonový kroužek u objektivů bez vestavěného CPU, a
příkazové voliče u objektivů typu G, které nejsou vybaveny
clonovým kroužkem.
Sub-command Dial
(implicitní nastavení): Clonu je možné nastavovat pouze
pomocným příkazovým voličem (resp. hlavním příkazovým voličem v případě nastavení
položky
Change Main/Sub
na
On
).
Aperture Ring
: Clonu je možné nastavovat pouze pomocí clonového kroužku
objektivu. Indikace clony na fotoaparátu zobrazuje hodnoty clony v krocích po 1 EV.
Tato volba je vybrána automaticky při nasazení objektivu bez vestavěného CPU.
Menus
and
Playback
Tato položka určuje funkci příkazových voličů při přehrávání a
během zobrazení menu.
Off
(implicitní nastavení): Multifunkční volič slouží k volbě
snímků a náhledů, a k navigaci v menu.
On
: Hlavní příkazový volič má stejnou funkci jako tisknutí
multifunkčního
voliče
směrem
doleva
nebo
doprava.
Pomocný příkazový volič má stejnou funkci jako tisknutí
multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů. Tyto
změny nastavení nijak neovlivňují funkci příkazových voličů
během zvětšení výřezu snímku.
Přehrávání jednotlivých snímků
: hlavní příkazový volič slouží k výběru jednotlivých
snímků, pomocný příkazový volič slouží ke zobrazení fotografických informací.
Přehrávání stránek náhledů snímků
: hlavní příkazový volič přesouvá kurzor vlevo a vpravo,
pomocný příkazový volič přesouvá kurzor nahoru a dolů.
Navigace v menu
: hlavní příkazový volič pohybuje kurzorem („označovací lištou”)
směrem nahoru a dolů. Otáčením pomocného příkazového voliče směrem
doprava se zobrazuje submenu, otáčením voliče směrem doleva předchozí menu.
Aktivace výběru se provádí stiskem multifunkčního voliče směrem doprava, stiskem
multifunkčního voliče uprostřed, nebo stiskem tlačítka
.
Sample
This manual is suitable for devices