Nikon D200 user manual download (Page 172 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 172 of 221
162
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Repeating
Flash
:
Během
otevření
závěrky
jsou
opakovaně
odpalovány záblesky (stroboskopický záblesk). Při použití této volby
bliká na kontrolním panelu a v hledáčku symbol
. Tisknutím
multifunkčního voliče směrem doleva resp. doprava vyberte jednu
z následujících položek, a upravte její nastavení tisknutím voliče
směrem nahoru resp. dolů. Po dokončení nastavovací procedury
stiskněte tlačítko
pro návrat do menu uživatelských funkcí.
Volba
Popis
Output
Nastavte výkon záblesku (ve formě poměrné části maximálního výkonu).
Times
Zvolte počet odpálených záblesků pro zvolený výkon. Pozor, v závislosti na použitém
času závěrky a nastavení položky
Interval
může být aktuální počet záblesků nižší, než
předvolený.
Interval
Zvolte frekvenci záblesků (počet záblesků odpálených za sekundu).
Počet záblesků, které je blesk schopen odpálit v jednom sledu, se liší v závislosti na nastavení výkonu
záblesku.
Volitelná nastavení položky „Times”
Výkon záblesku
1/4
2
1/8
2–5
1/16
2–10
1/32
2–10, 15
1/64
2–10, 15, 20, 25
1/128
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
„Times” (Počet záblesků)
Sample
This manual is suitable for devices