Nikon D200 user manual download (Page 169 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 169 of 221
159
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské funkce
Uživatelská funkce d6:
File Number Sequence
Při zhotovení snímku fotoaparát vytvoří obrazový soubor se
jménem obsahujícím číslo, vytvořené přidáním „1“ k naposled
použitému číslu souboru. Tato uživatelská funkce určuje číslování
souborů od naposled použitého čísla při vytvoření nového
adresáře, naformátování paměťové karty resp. vložení nové
paměťové karty.
Volba
Popis
Off
(Implicitní
nastavení)
Číslování souborů je po vytvoření nového adresáře, naformátování paměťové karty resp.
vložení nové paměťové karty resetováno na 0001.
On
Při vytvoření nového adresáře, naformátování paměťové karty resp. vložení nové
paměťové karty do fotoaparátu pokračuje číslování souborů naposled použitým číslem
souboru resp. nejvyšším číslem souboru v aktuálním adresáři (podle toho, které z obou
čísel je vyšší). Dojde-li ke zhotovení snímku v okamžiku, kdy aktuální adresář obsahuje
snímek s číslem 9999, je automaticky vytvořen nový adresář a číslování souborů začíná
znovu od 0001.
Reset
Stejná volba jako
On
, s tím rozdílem, že dalšímu zhotovenému snímku je přiřazeno číslo
souboru, vytvořené přidáním „1“ k nejvyššímu číslu souboru v aktuálním adresáři. Pokud
vybraný adresář neobsahuje žádné snímky, je číslování souborů resetováno na hodnotu
0001.
Uživatelská funkce d7:
LCD Illumination
Tato
funkce
ovládá
podsvícení
kontrolního
panelu
(LCD
iluminátor).
Volba
Popis
Off
(Implicitní
nastavení)
Kontrolní panel je podsvícen pouze při otočení hlavního vypínače do polohy
.
On
Podsvícení kontrolního panelu zůstává aktivní po dobu zapnutí expozimetru (podsvícení
snižuje dobu provozu na baterii).
Sample
This manual is suitable for devices