Nikon D200 user manual download (Page 166 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 166 of 221
156
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Uživatelská funkce b7:
Fine Tune Optimal Exposure
Tato funkce slouží k jemnému doladění expozičních hodnot
nastavovaných
fotoaparátem.
Expozici
lze
jemně
doladit
samostatně pro každou metodu měření expozice, o hodnotu +1 až
–1 EV v krocích po / EV. Při použití této funkce se zobrazí varovná
zpráva, informující že jemné doladění expozice není indikováno
symbolem
; vyberte
Yes
a stiskněte multifunkční volič směrem
doprava (pro návrat bez ovlivnění měření expozice vyberte
No
).
Vyberte metodu měření expozice a stiskněte směrem doprava
multifunkční volič pro zobrazení seznamu korekčních hodnot.
Vyberte požadovanou hodnotu a stiskněte směrem doprava
multifunkční volič pro aktivaci výběru.
Jemné doladění expozice
Jemné doladění expozice lze provést odděleně pro každou sadu uživatelských funkcí. Nezapomeňte,
že provedená úprava není indikována zobrazením symbolu (
); jediný způsob jak zjistit, jestli nebylo
provedeno jemné doladění expozice, je zobrazení menu Fine Tune Optimal Exposure. Pro většinu situací
je vhodnější korekce expozice (
72).
Uživatelská funkce c1:
AE Lock Buttons
Tato funkce určuje, jakým způsobem se aktivuje expoziční paměť.
Volba
Popis
AE-L/AF-L Button
(implicitní nastavení)
Expoziční paměť je možné aktivovat pouze stiskem
tlačítka
AE-L
/
AF-L
.
+Release Button
Expozici lze blokovat stiskem tlačítka
AE-L/AF-L
nebo namáčknutím tlačítka spouště do poloviny.
Uživatelská funkce c2:
Assignment of AE-L/AF-L Button
Tato funkce určuje chování tlačítka
AE-L/AF-L
.
Sample
This manual is suitable for devices