Nikon D200 user manual download (Page 163 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 163 of 221
153
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské funkce
Volba
Popis
Off
(Implicitní
nastavení)
Citlivost ISO zůstává fixována na hodnotě nastavené uživatelem bez ohledu na to,
jestli je možné při aktuálním nastavení expozičních parametrů dosáhnout optimální
expozice.
On
Nelze-li dosáhnout optimální expozice při použití citlivosti ISO předvolené uživatelem,
je hodnota citlivosti automaticky upravena potřebným způsobem – minimální
nastavitelná hodnota přitom činí ISO 200 a maximální hodnota je určena položkou
Max. Sensitivity
. Při použití blesku je odpovídajícím způsobem upravena hodnota
zábleskové expozice. V expozičních režimech
P
a
A
je hodnota citlivosti ISO upravována
v případě, kdy při použití času závěrky / s hrozí přeexpozice snímku, resp. v případě,
kdy při použití času závěrky specifikovaného v položce
Min. Shutter Speed
hrozí
podexpozice snímku. V ostatních případech fotoaparát upravuje nastavení citlivosti při
překročení limitů systému měření expozice (režim
S
) a v případě, kdy není s uživatelem
nastavenými hodnotami času závěrky a clony (režim
M
) možné dosáhnout správné
expozice. Při použití této volby nelze nastavit citlivost ISO nad hodnotu 1600.
Max.
Sensitivity
Zobrazí se menu na ilustraci vpravo. Vyberte požadovanou
hodnotu
citlivosti
ISO
a
stiskněte
směrem
doprava
multifunkční volič pro návrat do menu ISO Auto.
Min.
Shutter
Speed
Zobrazí se menu na ilustraci vpravo. Vyberte požadovaný čas
závěrky a stiskněte směrem doprava multifunkční volič pro
návrat do menu ISO Auto.
Při použití volby
On
se na kontrolním panelu a v hledáčku
zobrazuje nápis
ISO-AUTO
. Je-li hodnota citlivosti změněna oproti
hodnotě předvolené uživatelem, tato indikace bliká a změněná
hodnota se zobrazuje v hledáčku (při použití blesku indikace
nebliká).
ISO Auto > On
Při práci s bleskem může dojít u snímků s dlouhými časy závěrky, na denním světle resp. na jasném
pozadí k podexpozici objektů v popředí. V takovém případě použijte jiný režim synchronizace blesku než
synchronizaci s dlouhými časy, resp. zvolte expoziční režim
A
nebo
M
a použijte menší zaclonění.
V sadě uživatelských nastavení menu snímacího režimu, ve které je nastavena citlivost ISO na hodnotu
větší než 1600 po aktivaci automatické regulace citlivosti, není prováděna automatická regulace
nastavení citlivosti. Citlivost ISO rovněž není automaticky regulována při použití sady uživatelských
nastavení, ve které je aktivována automatická regulace nastavení citlivosti po nastavení hodnoty
citlivosti vyšší než 1600.
Protože je nastavení citlivosti změněno z hodnoty předvolené uživatelem pouze při překročení limitů
rozsahu clonových hodnot a časů závěrky, nemá flexibilní program (v režimu
P
) v okamžiku blikání
indikace
ISO-AUTO
žádný vliv na nastavení clony nebo času závěrky.
Sample
This manual is suitable for devices