Nikon D200 user manual download (Page 146 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 146 of 221
136
Nastavení fotoaparátu
Menu přehrávacího režimu
V průběhu slide show lze provádět následující operace:
Pro
Použijte
Popis
Posun o jeden
snímek vpřed/
zpět
Stiskem multifunkčního voliče směrem doleva se vrátíte k předchozímu
snímku, stiskem multifunkčního voliče směrem doprava postoupíte na
následující snímek.
Zobrazení
fotografických
informací ke
snímku
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů měníte
fotografické informace zobrazované během slide show.
Pozastavení slide
show
Pro pozastavení slide show stiskněte tlačítko
.
Návrat do menu
přehrávacího
režimu
Pro ukončení slide show a zobrazení menu přehrávacího režimu
stiskněte tlačítko
.
Návrat do
přehrávacího
režimu
Pro ukončení slide show a návrat do přehrávacího režimu se zobrazením
aktuálně vybraného snímku na monitoru stiskněte tlačítko
.
Návrat do
snímacího režimu
Tlačítko
spouště
Pro ukončení slide show, vypnutí monitoru a návrat do snímacího
režimu namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Po ukončení slide show resp. po stisku tlačítka
pro pozastavení
slide show se zobrazí dialog na ilustraci vpravo. Tisknutím
multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte
požadovanou volbu a aktivujte ji stiskem multifunkčního voliče
směrem doprava.
Restart
: Obnovení slide show.
Frame Interval
: Změna doby zobrazení jednotlivých snímků.
Exit
: Ukončení slide show a návrat do menu přehrávacího režimu.
Pro ukončení slide show a návrat do menu přehrávacího režimu stiskněte směrem doleva
multifunkční volič, nebo stiskněte tlačítko
.
Změna intervalu zobrazení snímků:
Frame Interval
Pro změnu doby zobrazení jednotlivých snímků vyberte volbu
Frame Interval
v menu
Slide Show
(nebo v menu Pause)
a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Tisknutím
multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte
příslušnou hodnotu, a poté stiskněte multifunkční volič směrem
doprava pro návrat do předchozího menu.
Sample
This manual is suitable for devices