Nikon D200 user manual download (Page 139 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 139 of 221
129
Nastavení fotoaparátu
Menu snímacího režimu
Menu File Naming
Snímky jsou ukládány se jmény, sestávajícími z předpony
„DSC_” resp. „_DSC” následované čtyřmístným číslem souboru
a tříznakovou příponou (např. „DSC_0001.JPG”). Položka
File
Naming
slouží ke změně předpony jména souboru („DSC”).
Stiskněte směrem doprava multifunkční volič pro zobrazení níže
uvedeného dialogu.
Oblast klávesnice
: Pomocí multifunkčního voliče vybírejte znaky; každý
výběr potvrďte stiskem multifunkčního voliče uprostřed.
Oblast textu
: Zde se zobrazuje předpona jména souboru. Pro přesunutí
kurzoru doleva nebo doprava stiskněte tlačítko
a použijte multifunkční
volič.
Pro vymazání znaku na aktuální pozici kurzoru stiskněte tlačítko
. Pro návrat do menu snímacího
režimu beze změny způsobu pojmenování souborů stiskněte tlačítko
.
Po dokončení editace předpony názvu souborů stiskněte tlačítko
pro návrat do menu snímacího
režimu. Nové snímky budou ukládány s nově vytvořeným pojmenováním souborů.
Menu Optimize Image
Úprava parametrů barevného režimu, kontrastu, doostření, sytosti
barev a barevného odstínu, resp. zhotovení černobílých snímků.
Viz „Referenční informace: Optimalizace snímků” (
45).
Menu Color Space
K dispozici jsou barevné prostory sRGB a Adobe RGB. Viz
„Referenční informace: Optimalizace snímků” (
50).
Menu Image Quality
K dispozici je sedm volitelných nastavení kvality obrazu.
Podrobnosti viz „Referenční informace: Kvalita a velikost obrazu”
(
28).
Sample
This manual is suitable for devices