Nikon D200 user manual download (Page 138 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 138 of 221
128
Nastavení fotoaparátu
Menu snímacího režimu
Menu Folders
Slouží k volbě adresáře do kterého budou ukládány všechny
následně zhotovené snímky.
Volba
Popis
New
Zobrazí se dialog na ilustraci vpravo; tisknutím multifunkčního
voliče směrem nahoru nebo dolů zvolte číslo nového adresáře.
Stiskněte směrem doprava multifunkční volič pro vytvoření nového
adresáře a návrat do menu snímacího režimu. Všechny následně
zhotovené snímky budou uloženy do tohoto adresáře.
Select
Folder
Zobrazí se seznam existujících adresářů; tisknutím multifunkčního
voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte adresář, a poté stiskněte
multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci výběru a návrat
do menu snímacího režimu. Všechny následně zhotovené snímky
budou uloženy do tohoto adresáře.
Tisknete-li při zapnutí fotoaparátu tlačítko
, vytvoří se v případě, že na paměťové kartě není žádný
prázdný adresář, nový adresář s číslem o „1“ vyšším oproti nejvyššímu aktuálnímu číslu adresáře. Je-li
aktuální adresář prázdný, nedojde k vytvoření adresáře.
Vytvoření adresáře při zapnutí fotoaparátu
Počet adresářů
Obsahuje-li paměťová karta velký počet adresářů, může se prodloužit čas potřebný pro záznam a
zobrazení snímků.
Automatická tvorba adresářů
Obsahuje-li aktuální adresář 999 souborů, resp. je aktivní sekvenční číslování souborů (
159) a aktuální
adresář obsahuje snímek s číslem 9999, vytvoří fotoaparát nový adresář pro ukládání dalších snímků
přidáním „1“ k číslu aktuálního adresáře. Obsahuje-li již paměťová karta adresář s číslem 999, nelze
provést expozici snímku. Je-li aktivní sekvenční číslování souborů, nelze provést expozici snímku rovněž
v případě, kdy má aktuální adresář číslo 999 a obsahuje snímek s číslem 9999. Pro možnost pokračování
ve fotografování vytvořte adresář s číslem menším než 999, nebo vyberte existující adresář s číslem
menším než 999 a méně než 999 snímky.
Sample
This manual is suitable for devices