Nikon D200 user manual download (Page 128 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 128 of 221
118
Menu SET UP
Nastavení fotoaparátu
Menu Language
Vyberte jazyk pro menu fotoaparátu a další zobrazované
informace z následujících možností:
De
Deutsch
Němčina
En
English
Angličtina
Es
Español
Španělština
Fr
Français
Francouzština
It
Italiano
Italština
Ne
Nederlands
Holandština
Po
Português
Portugalština
Py
Русский
Ruština
Sv
Svenska
Švédština
Tradiční čínština
Zjednodušená čínština
Japonština
Korejština
Menu Image Comment
Toto menu slouží k přidání krátkých textových komentářů
k pořizovaným snímkům.
Komentáře je možné zobrazit při
přehrávání snímků pomocí dodávaného softwaru nebo softwaru
Nikon Capture 4 verze 4.4 a novější (obojí volitelné příslušenství).
Prvních patnáct znaků komentáře se zobrazuje rovněž na stránce
Snímací data 2 fotografických informací ke snímkům (
100).
Done
: Uloží se změny a zobrazení se vrátí do menu SET UP.
Input Comment
: Zobrazí se následující dialogové okno. Níže popsaným způsobem zadejte
komentář.
Oblast klávesnice
: Pomocí multifunkčního voliče vybírejte znaky; každý
výběr potvrďte centrálním stiskem multifunkčního voliče.
Oblast textu
: Zde se zobrazuje text komentáře. Pro přesunutí kurzoru
stiskněte tlačítko
a použijte multifunkční volič.
Pro vymazání znaku na aktuální pozici kurzoru stiskněte tlačítko
. Pro návrat do menu SET UP beze
změny komentáře stiskněte tlačítko
.
Komentáře mohou obsahovat až 36 znaků. Veškeré znaky nad tento počet budou vymazány.
Po dokončení editace komentáře stiskněte tlačítko
pro návrat do menu Image comment.
Attach Comment
: Komentář je přidán ke všem snímkům zhotoveným při zatržení této volby
(
). Pro aktivaci/deaktivaci této volby vyberte volbu pomocí multifunkčního voliče a
stiskněte multifunkční volič směrem doprava.
Sample
This manual is suitable for devices