Nikon D200 user manual download (Page 126 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 126 of 221
116
Menu SET UP
Nastavení fotoaparátu
Menu Format
Paměťové karty je třeba před prvním použitím naformátovat.
Formátování paměťové karty je rovněž účinným způsobem
vymazání všech snímků na paměťové kartě. Výběrem položky
Format
se zobrazí následující volitelná nastavení pro formátování.
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů
vyberte požadovanou volbu, a poté stiskněte tlačítko
:
Volba
Popis
No
Návrat bez formátování paměťové karty.
Yes
Formátování paměťové karty. V průběhu formátování se zobrazuje
zpráva na ilustraci vpravo.
Až do dokončení formátování a
zobrazení
menu
SET
UP
nevypínejte
fotoaparát,
nevyjímejte
baterii ani paměťovou kartu a neodpojujte síťový zdroj (volitelné
příslušenství).
Menu LCD Brightness
Pro zvýšení jasu LCD monitoru tiskněte multifunkční volič směrem
nahoru, pro snížení jasu LCD monitoru tiskněte volič směrem
dolů.
Čísla na pravé straně monitoru indikují aktuální nastavení
jasu, s hodnotou +2 při nastavení nejvyššího jasu a hodnotou –2
při nastavení nejnižšího jasu. Pro dokončení procedury a návrat
do menu SET UP stiskněte směrem doprava multifunkční volič.
Před zahájením formátování
Formátování paměťové karty trvale maže všechna data na kartě, včetně skrytých a chráněných snímků i
dalších dat, která mohou být na kartě přítomna.
Před zahájením formátování se tedy ujistěte, že jste
zkopírovali do počítače všechny snímky, které chcete archivovat.
FAT 32
Fotoaparát D200 podporuje systém souborů FAT 32, umožňující použití paměťových karet s kapacitou
nad 2 GB. Při formátování paměťových karet dříve naformátovaných na systém souborů FAT 16 je
zachován formát FAT 16.
Dvoutlačítkové formátování
Paměťové karty je možné formátovat rovněž pomocí tlačítek
(
a
) (
14).
Sample
This manual is suitable for devices