Nikon D200 user manual download (Page 124 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 124 of 221
114
Referenční informace—Tisk snímků
Tisk vybraných snímků
Výběrem položky
Print Select
v menu PictBridge se zobrazí menu, které můžete vidět v
kroku 1.
1
Procházejte snímky. Pro zobrazení aktuálně
vybraného snímku na celé obrazovce stiskněte
tlačítko
.
*
2
Vyberte aktuální snímek a nastavte
počet kopií „1“. Vybrané snímky jsou
označeny symbolem
.
* Pro tisk snímků tiskové objednávky vytvořené pomocí položky
Print Set
(
139) vyberte v menu
PictBridge položku
Print (DPOF)
. Tiskovou objednávku lze modifikovat postupem, uvedeným na této
straně.
3
Specifikujte počet kopií (max. 99). Pro zrušení
výběru
snímku
stiskněte
multifunkční
volič
směrem dolů při nastavení počtu kopií „1“.
Opakováním kroků 1–3 vyberte další snímky.
4
Zobrazte volitelná nastavení pro tisk. Postupem
uvedeným na straně 112 vyberte nastavení pro
velikost kopií, tvorbu rámečku a tisk datovacích
údajů. Pro tisk vybraných snímků vyberte volbu
Start Printing
a stiskněte směrem doprava
multifunkční volič. Po dokončení tisku se zobrazí
menu PictBridge.
Multifunkční volič lze použít kdykoli při zapnutém monitoru. Aretace volby zaostřovacích polí je
aktivní pouze při vypnutém monitoru.
Použití multifunkčního voliče
Chybová hlášení
Zobrazí-li se dialog na obrázku vpravo, došlo k chybě. Po kontrole
tiskárny a vyřešení problému podle pokynů v návodu k obsluze
tiskárny vyberte tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru
nebo dolů volbu
Continue
a stiskněte multifunkční volič směrem
doprava pro obnovení tisku. Pro návrat bez tisku zbývajících snímků
vyberte volbu
Cancel
.
Výběr snímků pro tisk
Snímky ve formátu NEF (RAW) se zobrazují v menu Print Selected, nelze je však vybrat pro tisk.
Sample
This manual is suitable for devices