Nikon D200 user manual download (Page 121 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 121 of 221
111
Referenční informace—Tisk snímků
Připojení tiskárny
1
V položce
USB
v menu SET UP vyberte volbu
PTP
(
121).
2
Zapněte tiskárnu.
3
Vypněte
fotoaparát
a
vyobrazeným
způsobem
zapojte dodávaný USB kabel. Při zapojování kabelu
nepoužívejte sílu, ani se nepokoušejte propojovat
konektory šikmo. Fotoaparát připojte přímo k tiskárně,
nepoužívejte USB rozbočovač.
4
Zapněte fotoaparát. Zobrazí se uvítací obrazovka
následovaná
obrazovkou
systému
PictBridge.
Pokračujte volbou „Tisk jednotlivých snímků” (
112) nebo „Printing Multiple Photographs” (Tisk více
snímků;
113).
Tisknutím multifunkčního voliče směrem doleva nebo doprava zobrazte další
snímky, nebo stiskněte a držte tlačítko
pro zvětšení výřezu aktuálně zobrazeného
snímku (
103). Pro zobrazení šesti snímků současně stiskněte tlačítko
a otáčejte
hlavním příkazovým voličem. Pomocí multifunkčního voliče vybírejte snímky, nebo
stiskněte tlačítko
a otáčením hlavního příkazového voliče zobrazte aktuálně
vybraný snímek na celé obrazovce.
Sample
This manual is suitable for devices