Nikon D200 user manual download (Page 118 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 118 of 221
108
Referenční informace—Propojení fotoaparátu s počítačem
Zapojení USB kabelu
1
Zapněte počítač a vyčkejte na spuštění operačního systému.
3
Způsobem znázorněným na ilustraci zapojte USB kabel UC-E4. Fotoaparát připojte
přímo k počítači, nepoužívejte USB rozbočovač ani USB porty na klávesnici.
2
Vypněte fotoaparát.
4
Zapněte fotoaparát. Je-li v položce USB použita volba
Mass Storage
, zobrazí se na kontrolním panelu a v
hledáčku symbol
. V místě indikace hodnoty clony
na kontrolním panelu se rovněž zobrazí symbol
a indikace režimu PC začne blikat (je-li použita volba
PTP
, indikace na fotoaparátu se nezmění).
Snímky lze
přenášet do počítače způsobem, popsaným v návodu
k obsluze dodávaného softwaru (na CD-ROM).
Během přenosu snímků
Během přenosu snímků
!
nevypínejte fotoaparát.
Pokud běží program Nikon Capture 4 Camera Control,
zobrazuje se na kontrolním panelu namísto počtu
zbývajících snímků symbol
. Všechny následně
zhotovené snímky jsou ukládány na pevný disk
počítače a nikoli na paměťovou kartu fotoaparátu.
Podrobnosti viz návod k obsluze softwaru Nikon
Capture 4.
Sample
This manual is suitable for devices