Nikon D200 user manual download (Page 113 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 113 of 221
103
Referenční informace—Přehrávání snímků
Pohled na snímek zblízka: Zvětšení výřezu snímku
Pro zvětšení výřezu snímku zobrazeného v režimu přehrávání
jednotlivých snímků resp. snímku aktuálně vybraného
v režimu přehrávání stránek náhledů snímků stiskněte
tlačítko
. Během zobrazení zvětšeného výřezu snímku lze
provádět následující operace:
Pro
Použijte
Popis
Zrušení/
obnovení
zvětšení výřezu
snímku
(
)
Pro zrušení zvětšení výřezu snímku a návrat do režimu přehrávání
jednotlivých snímků resp. režimu přehrávání stránek náhledů
snímků stiskněte tlačítko
. Pro zvětšení výřezu snímku stiskněte
tlačítko znovu.
Výběr části
snímku pro
zvětšení
Pro
zobrazení
rámečku
indikujícího
oblast aktuálně zvětšeného výřezu v
ploše celého snímku stiskněte tlačítko
.
Podržíte-li tlačítko
ve stisknuté poloze,
můžete pomocí multifunkčního voliče
nastavit rámeček na zvolenou oblast
snímku a hlavním příkazovým voličem
upravit jeho velikost požadovaným způsobem — otáčením voliče
proti směru hodinových ručiček se faktor zvětšení výřezu snižuje,
otáčením voliče ve směru hodinových ručiček se faktor zvětšení
výřezu zvyšuje až do maximální hodnoty cca 25× (velké snímky),
19× (střední snímky), nebo 13× (malé snímky). Pro zobrazení
zvoleného výřezu na celé ploše monitoru uvolněte tlačítko
.
Zobrazení
dalších snímků
Otáčením hlavního příkazového voliče zobrazíte stejnou oblast
dalších snímků s aktuálně nastaveným faktorem zvětšení.
Zobrazení
skrytých částí
snímku
Pomocí multifunkčního voliče zobrazíte
části snímku, které nejsou při aktuálním
faktoru zvětšení viditelné na monitoru.
Podržením tlačítka voliče ve stisknuté
poloze
rychle
posunujete
snímek
zvoleným směrem.
Multifunkční volič lze použít kdykoli při zapnutém monitoru. Aretace volby zaostřovacích polí je
aktivní pouze při vypnutém monitoru.
Použití multifunkčního voliče
c5—Monitor Off
(
157)
Není-li provedena žádná operace po dobu specifikovanou v uživatelské funkci c5 (
Monitor Off
),
monitor se automaticky vypne pro úsporu energie. Pro návrat do přehrávacího režimu stiskněte znovu
tlačítko
.
f1—Center Button > Playback Mode (
168)
Centrální tlačítko multifunkčního voliče lze namísto přepínání mezi přehráváním jednotlivých snímků/
stránek náhledů snímků použít k aktivaci zvětšení výřezu snímku nebo zobrazení histogramu.
Sample
This manual is suitable for devices