Nikon D200 user manual download (Page 112 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 112 of 221
102
Referenční informace—Přehrávání snímků
Zobrazení více snímků: Přehrávání stránek náhledů snímků
Pro zobrazení snímků ve formě stránek se čtyřmi nebo devíti
náhledy stiskněte tlačítko
a otáčejte hlavním příkazovým
voličem. V průběhu zobrazení stránek náhledů snímků jsou
k dispozici následující operace:
Pro
Použijte
Popis
Změnu počtu
zobrazených
snímků
Stiskněte tlačítko
a otáčením hlavního příkazového
voliče změňte počet zobrazených snímků následujícím
způsobem: jeden snímek
čtyři náhledy
devět
náhledů
jeden snímek.
Zobrazení snímku
na celé obrazovce
Pro přepínání mezi zobrazením stránky náhledů snímků a
zobrazením snímku na celé obrazovce tiskněte uprostřed
multifunkční volič.
Výběr snímků
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru, dolů,
doleva nebo doprava vybírejte požadované náhledy
snímků.
Listování stránkami
s náhledy snímků
Stiskněte tlačítko
a otáčením pomocného příkazového
voliče listujte stránkami s náhledy snímků.
Vymazání snímku
Zobrazí se dialog pro potvrzení.
Pro vymazání snímku stiskněte
znovu tlačítko
. Pro návrat
bez vymazání snímku stiskněte
tlačítko
.
Zvětšení výřezu
vybraného snímku
(
)
Pro zvětšení vybraného snímku (
103) stiskněte tlačítko
.
Změnu atributu
ochrany před
vymazáním u
vybraného snímku
Pro
nastavení
resp.
zrušení
ochrany
snímku
před
náhodným vymazáním stiskněte tlačítko
(
104).
Zobrazení menu
Pro zobrazení menu fotoaparátu (
24) stiskněte tlačítko
.
Návrat do
snímacího režimu
Tlačítko spouště/
Pro ukončení přehrávání snímků a návrat do snímacího
režimu stiskněte tlačítko
nebo namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
Image Review (
141)
Je-li v položce
Image Review
v menu přehrávacího režimu použita volba
On
, snímky se po expozici
během záznamu na paměťovou kartu automaticky zobrazují na monitoru. V režimu záznamu
jednotlivých snímků a režimu samospouště se snímky zobrazují po jednom, tak jak jsou zhotovovány. V
režimu sériového snímání se snímky začnou zobrazovat po skončení jejich expozice. Přehrávání stránek
náhledů snímků je k dispozici pouze v režimu sériového snímání.
Sample
This manual is suitable for devices