Nikon D200 user manual download (Page 111 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 111 of 221
101
Referenční informace—Přehrávání snímků
Nejvyšší jasy snímku
*
1
Symbol ochrany snímku před náhodným vymazáním
................
104
2
Nejvyšší jasy snímku (oblasti možné přeexpozice) jsou
vyznačeny blikajícím orámováním
3
Aktuální barevný kanál
4
Číslo adresáře/číslo snímku
............................................................................
135
* Zobrazuje se pouze při použití volby
Highlight
v položce
Display
Mode
(
141).
† Nejvyšší jasy snímku lze zobrazit samostatně
pro každý barevný kanál. Pro přepínání
zobrazení jednotlivých barevných kanálů v
následujícím pořadí tiskněte multifunkční
volič směrem doleva nebo doprava při
současném stisku tlačítka
:
RGB
(všechny kanály
R
(červený
kanál)
G
(zelený kanál)
B
(modrý kanál)
RGB
.
Histogram
*
1
Symbol ochrany snímku před náhodným vymazáním
................
104
2
Histogram zobrazuje rozlišení jasů snímku. Horizontální osa
zobrazuje hodnoty jasu, vertikální osa zobrazuje počet pixelů
pro každou hodnotu jasu.
3
Číslo adresáře/číslo snímku
............................................................................
135
* Zobrazuje se pouze při použití volby
Histogram
v položce
Display
Mode
(
141).
³
²
µ
µ
³
²
º
Sample
This manual is suitable for devices