Nikon D200 user manual download (Page 109 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 109 of 221
99
Referenční informace—Přehrávání snímků
Informace o souboru
1
Symbol ochrany snímku před
náhodným vymazáním
.....
104
2
Zaostřovací pole *
....................
53
3
Číslo snímku/celkový
počet snímků
..........................
135
4
Jméno datového
souboru
......................................
135
5
Jméno adresáře
........................
28
6
Velikost obrazu
..........................
12
7
Kvalita obrazu
............................
12
8
Datum záznamu souboru
... 129
9
Čas záznamu souboru
..........
32
10
Číslo adresáře/číslo
snímku
........................................
135
* Je-li v položce
Display Mode
(
141) v menu přehrávacího režimu
použita volba
Focus Area
, aktivní zaostřovací pole se zobrazuje
(zvýrazňuje) červeně (u snímků pořízených v zaostřovacím režimu
Single-servo AF v kombinaci s režimem činnosti zaostřovacích polí
Dynamic-area AF, Group dynamic-AF, resp. Dynamic-area AF with
closest-subject priority se zobrazuje první použité zaostřovací pole).
Snímací data strana 1
*
1
Symbol ochrany snímku
před náhodným
vymazáním
...............................
104
2
Typ fotoaparátu
3
Metoda měření expozice
....
61
4
Čas závěrky
..........................
62–69
5
Clona
...............................................
62
6
Expoziční režim
.........................
62
7
Korekce expozice
.....................
72
8
Ohnisková vzdálenost
.......
176
9
Režim synchronizace
blesku
..............................................
77
10
Číslo adresáře/číslo
snímku
........................................
135
* Zobrazuje se pouze při použití volby
Data
v položce
Display
Mode
(
141).
Fotografické informace ke snímkům
Fotografické informace ke snímkům jsou prolnuty do zobrazených snímků v režimu
přehrávání jednotlivých snímků. Ke každému snímku je k dispozici až 8 stránek fotografických
informací. Tisknutím multifunkčního voliče směrem dolů listujete jednotlivými stránkami
fotografických informací v následujícím pořadí: (Histogram), Základní informace, Informace
o souboru, (Snímací data strana 1), (Snímací data strana 2), (GPS data), (RGB histogram),
a (Nejvyšší jasy snímku). Pro listování jednotlivými stránkami fotografických informací v
opačném pořadí tiskněte multifunkční volič směrem nahoru.
Základní informace
1
Symbol ochrany snímku před
náhodným vymazáním
.....
104
2
Číslo adresáře/
číslo snímku
.............................
135
²
³
´
µ
²
·
¸
¹
º
³
»
f3—Photo Info/Playback (
169)
Funkci tlačítek multifunkčního voliče lze zaměnit tak, že tisknutím multifunkčního voliče směrem doleva
a doprava se zobrazují další snímky, a tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru a dolů se ovládají
fotografické informace ke snímkům.
»
³
µ
²
º
¸
¹
·
´
Sample
This manual is suitable for devices