Nikon D200 user manual download (Page 108 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 108 of 221
98
Referenční informace—Přehrávání snímků
Přehrávání jednotlivých snímků
Pro přehrání snímků stiskněte tlačítko
. Na monitoru se
zobrazí poslední zhotovený snímek.
Přehrávání snímků
Pro ukončení přehrávání snímků a návrat do snímacího režimu stiskněte tlačítko
nebo
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny. Pro zobrazení menu fotoaparátu (
24) stiskněte
tlačítko
.
Multifunkční volič lze použít kdykoli při zapnutém monitoru. Aretace volby zaostřovacích polí je
aktivní pouze při vypnutém monitoru.
Použití multifunkčního voliče
Image Review (
141)
Je-li v položce
Image review
v menu přehrávacího režimu použita volba
On
, snímky se po expozici
během záznamu na paměťovou kartu automaticky zobrazují na monitoru. V režimu záznamu jednotlivých
snímků, režimu samospouště a režimu předsklopení zrcadla se snímky zobrazují po jednom, tak jak jsou
zhotovovány. V režimu sériového snímání se snímky začnou zobrazovat po skončení jejich expozice,
počínaje prvním snímkem zhotovené série. Přehrávání snímků se přeruší stiskem tlačítka spouště a
obnoví uvolněním tlačítka spouště po expozici.
Rotate Tall (
142)
Tato položka menu přehrávacího režimu určuje, zda budou snímky
na výšku – zaznamenané při použití volby
On
v položce
Auto
Image Rotation
– během přehrávání automaticky otáčeny do
správné orientace.
c5—Monitor Off
(
157)
Není-li provedena žádná operace po dobu specifikovanou v uživatelské funkci c5 (
Monitor Off
),
monitor se automaticky vypne pro úsporu energie. Pro návrat do přehrávacího režimu stiskněte znovu
tlačítko
.
Referenční informace:
Přehrávání snímků detailně
Sample
This manual is suitable for devices