Nikon D200 user manual download (Page 102 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 102 of 221
92
Referenční informace—Intervalové snímání
Pro přerušení intervalového snímání vyberte ve spodní části menu intervalového snímání položku
Start a tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů zobrazte volbu Done, poté
stiskněte tlačítko
.
Intervalové snímání se rovněž přeruší:
• provedením dvoutlačítkového resetu (
97).
• výběrem položky
Menu Reset
v menu snímacího režimu
(
127).
• změnou nastavení bracketingu (
73).
• vybitím baterie.
Po skončení intervalového snímání se obnoví standardní snímací režim.
Přerušení intervalového snímání
Během expozice snímků
Nastavení položek pro snímání a položek menu lze během činnosti intervalového snímání volně
upravovat. Věnujte však pozornost následujícím informacím:
• Provedením dvoutlačítkového resetu (
97) nebo změnou nastavení bracketingu (
73) dojde ke
zrušení režimu intervalového snímání.
Monitor se automaticky vypíná cca 4 s před každým intervalem.
Vícenásobná expozice
Intervalové snímání lze využít ke zhotovení jednotlivých snímků vícenásobné expozice (
86).
Snímací režim
Bez ohledu na nastavený snímací režim zhotoví fotoaparát v každém intervalu specifikovaný počet
snímků. V režimu
C
H
(rychlé sériové snímání) budou snímky zhotoveny frekvencí 5 obr./s. V režimech
S
(jednotlivé snímky),
C
L
(pomalé sériové snímání) a
M
UP
(předsklopení zrcadla) jsou snímky zhotoveny
frekvencí, nastavenou v uživatelské funkci d4 (
Shooting Speed
;
158). V režimu
(samospoušť)
je zpoždění expozice aplikováno na každý zhotovený snímek. V režimu
M
UP
se zrcadlo předsklopí
bezprostředně před expozicí každého snímku.
Sady uživatelských nastavení menu snímacího režimu
Změny nastavení intervalového snímání se promítnou do všech sad uživatelských nastavení menu
snímacího režimu (
125). Jsou-li nastavení menu snímacího režimu resetována pomocí položky
Menu
Reset
v menu snímacího režimu (
127), je nastavení intervalového snímání resetováno následovně:
• Start time (čas zahájení int. snímání):
Now
• Interval: 00:01´:00˝
• Number of intervals (počet intervalů): 1
• Number of shots (počet snímků): 1
• Start:
Off
(Vypnutý)
Sample
This manual is suitable for devices