Sharp EL-245E user manual download

Languages: Polish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
!
DZIA
Ł
ANIA PODSTAWOWE
KALKULATOR ELEKTRONICZNY
EL-245E
INFORMACJE OG°LNE
Nie naciska
ć
zbyt mocno na wy
ś
wietlacz gdy
ż
zawiera on szk
ł
o.
Nie wrzuca
ć
zu
ż
ytych baterii do ognia.
Baterie chroni
ć
przed ma
ł
ymi dzie
ć
mi.
Je
ś
li na wy
ś
wietlaczu nie s
ą
wy
ś
wietlane
ż
adne symbole nale
ż
y
nacisn
ąć
przycisk
C
CE
Zawarto
ść
pami
ę
ci (M+ i M-) jest kasowana po wy
łą
czeniu zasilania
(kurs pozostaje zapisany w pami
ę
ci).
Kalkulator
wraz
z
akcesoriami
mo
ż
e
ulec
modyfikacji
bez
uprzedzenia.
DANE TECHNICZNE
Typ:
...............................
Kalkulator elektroniczny
Maksymalna ilo
ść
cyfr: ...8
Zasilanie:
Ogniwo
s
ł
oneczne
i
alkaliczna
bateria
manganowa (1,5V
(pr
ą
d sta
ł
y) LR1130 lub
r°wnowa
ż
na
×
1)
Automatyczne
wy
łą
czanie zasilania
.....
Po ok. 8 min.
Zakres temperatur:
.......
0
°
C~40
°
C
Wymiary:
.......................
74.5 (szer.)
×
127 (g
ł
eb.)
×
12 (wys.) mm
Ci
ęż
ar:
..........................
ok. 75g
Wyposa
ż
enie:
...............
Alkaliczna manganowa bateria
(zainstalowana), instrukcja obs
ł
ugi
Kalkulator spe
ł
nia wymagania wytycznych
89/336/EEC oraz 93/68/EEC.
WYMIANA BATERII
OBLICZENIA
1. Przed rozpocz
ę
ciem oblicze
ń
nacisn
ąć
przycisk [CA] w celu
skasowania wynik°w poprzednich oblicze
ń
.
2. Przy podawaniu przyk
ł
ad°w oblicze
ń
uwzgl
ę
dniono wy
łą
cznie te
symbole, kt°re s
ą
istotne.
3. O ile nie zaznaczono inaczej, przyk
ł
ady przedstawione s
ą
w nast
ę
puj
ą
cej formie:
(1)
Przyk
ł
ad
(2)
Operacje
(3)
Wy
ś
wietlacz
!
PRZELICZANIE WALUT
By
przeliczy
ć
walut
ę
,
nale
ż
y
najpierw
wprowadzi
ć
kurs
(pocz
ą
tkowo warto
ść
kursu ustawiona jest na 0).
Wprowadzanie kursu
Kurs musi mie
ć
6 cyfr.
Kurs maj
ą
cy mniej albo wi
ę
cej ni
ż
6 cyfr jest niepoprawny.
np. 1EURO=1.234, 1EURO=0.0012345 czy 1 EURO=0.123456
Warto
ść
kursu nie mo
ż
e by
ć
liczb
ą
ujemn
ą
.
Poprawna warto
ść
kursu musi mie
ć
6 cyfr znacz
ą
cych.
np. 1EURO=1.23456, 1EURO=0.123456 czy 1 EURO=0.0123456
(1) 1 EURO = 1.94019 DM
(2)
(3)
1.94019
Symbol
oznacza,
ż
e
obydwa przyciski s
ą
naciskane
jednocze
ś
nie.
Wprowadzona warto
ść
kursu pozostaje zapisana w pami
ę
ci,
a
ż
do momentu wprowadzenia nowej warto
ś
ci.
Sprawdzanie wysoko
ś
ci kursu
(1) 1 EURO = 1. 94019 DM
(2)
(3)
1
Przeliczanie waluty (DM lub innej) na EURO
(1)
100DM
?EURO
Kurs: 1 EURO = 1. 94019 DM
"
DM
#
EURO
(2)
(3)
"
100
#
ON
Sample
This manual is suitable for devices