Sharp EL-2125E user manual download

For Devices:Sharp EL-2125E
Languages:Polish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
WYMIANA BATERII
KALKULATOR ELEKTRONICZNY
EL-2125E
INFORMACJE OG°LNE
Nie naciska
ć
zbyt mocno na wy
ś
wietlacz gdy
ż
zawiera on szk
ł
o.
Nie wrzuca
ć
zu
ż
ytych baterii do ognia.
Baterie chroni
ć
przed ma
ł
ymi dzie
ć
mi.
Je
ś
li na wy
ś
wietlaczu nie s
ą
wy
ś
wietlane
ż
adne symbole nale
ż
y nacisn
ąć
przycisk
C
.
Kalkulator wraz z akcesoriami mo
ż
e ulec modyfikacji bez uprzedzenia.
DANE TECHNICZNE
Typ:
...............................
Kalkulator elektroniczny
Maksymalna ilo
ść
cyfr:
....
12
Zasilanie:
Ogniwo s
ł
oneczne i alkaliczna bateria manganowa
(1,5V (pr
ą
d
sta
ł
y) LR44 lub r°wnowa
ż
na
×
1)
Automatyczne
wy
łą
czanie zasilania
.....
Po ok. 7 min.
Zakres temperatur:
.......
0
°
C~40
°
C
Wymiary:
.......................
140 (szer.)
×
195 (g
ł
eb.)
×
22.5 (wys.) mm
Ci
ęż
ar:
..........................
ok. 215g
Wyposa
ż
enie:
...............
Alkaliczna manganowa bateria
(zainstalowana), instrukcja obs
ł
ugi
Kalkulator spe
ł
nia wymagania wytycznych
89/336/EEC oraz 93/68/EEC.
Kurs oraz stopa podatkowa mog
ą
zmieni
ć
si
ę
w trakcie wymiany baterii.
OBLICZENIA
1. Przed rozpocz
ę
ciem oblicze
ń
nacisn
ąć
przycisk [C] w celu skasowania wynik°w
poprzednich oblicze
ń
.
2. Prze
łą
czniki, kt°rych nie uwzgl
ę
dniono w przyk
ł
adach mog
ą
by
ć
ustawione w dowolny
spos°b. Przed przej
ś
ciem do przeliczania walut, nale
ż
y ustawi
ć
prze
łą
cznik kursu
w odpowiednim po
ł
o
ż
eniu ’1’, ’2’ lub ’3’.
3. Przy podawaniu przyk
ł
ad°w oblicze
ń
uwzgl
ę
dniono wy
łą
cznie te symbole, kt°re s
ą
istotne.
4. O ile nie zaznaczono inaczej, przyk
ł
ady przedstawione s
ą
w nast
ę
puj
ą
cej formie:
(1) Przyk
ł
ad
(2) Operacje
(3) Wy
ś
wietlacz
!
DZIA
Ł
ANIA PODSTAWOWE
Uwaga:
Przycisk nie jest wykorzystywany przy wprowadzaniu warto
ś
ci.
ON
Sample