SONY XM-1002-HX user manual download

For Devices:SONY XM-1002-HX
Languages:Dutch, Swedish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
Stereo Power
Amplifier
3-862-334-
41
(1)
Försiktighetsåtgärder
Voorzorgsmaatregelen
Probleem
De POWER/PROTECTOR indicator
licht niet op.
De OVER CURRENT indicator licht
amberkleurig op.
De OFFSET indicator licht
amberkleurig op.
De THERMAL indicator licht
amberkleurig op.
Alternatorgeluid is hoorbaar.
Het geluid is gedempt.
Het geluid is te zacht.
Sony Corporation
1998
Printed in Japan
XM-1002HX
Technische gegevens
Dit toestel kan alleen werken op 12 V
gelijkstroom met negatieve aarding.
Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie.
— HI-CURRENT mode: 1 tot 2
Ω
.
— HI-VOLTAGE mode: 2 tot 4
Ω
.
Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde
versterkers) aan op dit toestel. Actieve
luidsprekers kunnen daardoor worden
beschadigd.
Installeer het toestel niet op plaatsen waar:
— het is blootgesteld aan hoge temperaturen,
bijvoorbeeld door directe zonnestraling of
warme lucht van een verwarmingstoestel;
— het is blootgesteld aan regen of vocht;
— het is blootgesteld aan stof of vuil.
Als uw wagen in de volle zon geparkeerd stond
en de temperatuur in de wagen hoog is
opgelopen, moet u het toestel laten afkoelen
alvorens het in werking te stellen.
Wanneer u het toestel horizontaal installeert,
mogen de koelvinnen niet bedekt zijn met
vloertapijt e.d.
Als het toestel te dicht bij de autoradio is
geplaatst, kan er storing optreden. Plaats het
toestel dan verder van de autoradio af.
Controleer de aansluitingen als de cassettespeler
of de tuner niet werken.
Deze vermogensversterker is uitgerust met een
beveiligingscircuit
*
dat de transistoren en
luidsprekers beschermt bij een defect aan de
versterker. Probeer het beveiligingscircuit niet te
testen door het koellichaam af te dekken of het
toestel te zwaar te belasten.
Laat het toestel niet werken op een zwakke
batterij omdat een goede voeding essentieel is
voor optimale prestaties.
Zet het volume voor alle veiligheid niet te hard,
zodat u nog geluiden buiten de auto kunt horen.
Zekeringen vervangen
Als de zekering doorbrandt, moet u de
voedingsaansluiting controleren en de zekering
vervangen. Als de zekering na het vervangen
opnieuw doorbrandt, kan er een intern defect zijn.
Raadpleeg in dat geval uw dichtstbijzijnde Sony
handelaar.
Waarschuwing
Vervang de zekering altijd door een exemplaar
met dezelfde amperage zoals die vermeld staat op
de zekeringsbehuizing. Gebruik nooit een zekering
met een hogere amperage omdat het apparaat
daardoor defect zou kunnen raken.
*
Beveiligingscircuit
Deze versterker is uitgerust met een beveiligingscircuit
dat in de volgende gevallen wordt geactiveerd:
— wanneer het toestel oververhit is
— wanneer een gelijkstroom wordt opgewekt
— wanneer de luidsprekeraansluitingen zijn kortgesloten.
De kleur van de POWER/PROTECTOR indicator
verandert van groen in rood en het toestel wordt
uitgeschakeld.
Als dit gebeurt moet u de aangesloten apparatuur afzetten,
de cassette of de disc verwijderen en de oorzaak van het
defect opsporen. Als de versterker oververhit is, moet u
wachten tot hij is afgekoeld alvorens hem opnieuw in
gebruik te nemen.
Met alle vragen en problemen in verband met dit
toestel die niet aan bod komen in deze handleiding
kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony
handelaar.
Denna effektförstärkare är endast avsedd för
negativt jordad 12 V likströmsdrift.
Använd högtalare med lämplig impedans.
HI-CURRENT-läge: 1 till 2
Ω
.
HI-VOLTAGE-läge: 2 till 4
Ω
.
Anslut inte aktiva högtalare (med inbyggda
förstärkare) till enhetens högtalarterminaler. Om
du gör det kan detta skada de aktiva högtalarna.
Undvik att installera enheten på en plats där:
den utsätts för höga temperaturer, t ex i direkt
solljus eller framför kupévärmaren
den utsätts för regn eller fukt;
den utsätts för damm eller smuts.
Om bilen har stått parkerad i direkt solljus och
temperaturen har stigit avsevärt bör du låta
enheten svalna innan du använder den.
När du installerar enheten horisontellt bör du se
till att inte täcka över kylflänsarna med t ex
golvmattan.
Om förstärkaren placeras alltför nära bilradion
kan störningar uppstå. Flytta i så fall bort
förstärkaren från bilradion.
Om strömförsörjningen till kassettbandspelaren
eller radion bryts kontrollerar du anslutningarna.
Denna förstärkare har en skyddskrets
*
för att
skydda transistorerna och högtalarna om fel
uppstår på förstärkaren. Försök inte testa
skyddskretsarna genom att täcka över kylaren
eller ansluta felaktig belastning.
Använd inte enheten om batteriet är svagt
eftersom den höga kvaliteten är beroende av god
strömförsörjning.
Av säkerhetsskäl bör du inte spela högre i bilen
än att du fortfarande kan höra ljud utifrån.
Byta säkring
Om säkringen går kontrollerar du
strömanslutningen och byter säkringen. Om
säkringen går igen kan det bero på ett internt fel.
Kontakta i så fall närmaste Sony-återförsäljare.
Varning
När du byter säkring bör du noga kontrollera att
du använder en säkring vars amperetal
överensstämmer med det som anges på
säkringshållaren. Använd aldrig en säkring med
högre amperetal än den säkring som medföljer
förstärkaren, eftersom detta kan orsaka skador på
förstärkaren.
*
Skyddskrets
Denna förstärkare är utrustad med en skyddskrets som
träder i funktion i följande fall:
— när kretsen blir överhettad
— när likström genereras
— när högtalarterminalerna kortsluts.
Färgen på POWER/PROTECTOR-indikatorn ändras
från grön till röd, och enheten stängs av.
Om detta inträffar stänger du av all ansluten utrustning,
tar ur kassettbandet eller skivan och tar reda på orsaken.
Om förstärkaren har blivit överhettad väntar du tills den
har svalnat innan du använder den.
Om du har några frågor eller problem när det
gäller förstärkaren som inte tas upp i denna
bruksanvisning tar du kontakt med närmaste
Sony-återförsäljare.
Kenmerken
Funktioner
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Installatie
Voor het installeren
Monteer het toestel in de bagageruimte of onder
een zetel.
Kies de installatieplaats zorgvuldig om te
vermijden dat het toestel de bestuurder tijdens
het rijden hindert en wordt blootgesteld aan
directe zonnestraling of warme lucht van het
verwarmingssysteem.
Monteer het toestel niet onder het vloertapijt
omdat de warmte-afgifte dan sterk wordt
belemmerd.
Zet het toestel op de bevestigingsplaats en teken
de vier boutbevestigingsopeningen af op de
bevestigingsplaat (niet meegeleverd). Boor
vervolgens gaten van ongeveer 3 mm diameter en
bevestig het toestel op de plaat met behulp van de
meegeleverde schroeven. De meegeleverde
bevestigingsschroeven zijn 15 mm lang. Zorg er
dus voor dat de bevestigingsplaat minstens 15␣ mm
dik is.
Tekniska data
Hoogdoorlaatfilter
50 – 200 Hz, –12 dB/oct
Laagdoorlaatfilter
50 – 200 Hz, –12 dB/oct
Laagversterking
0 – 10 dB (40 Hz)
Voeding
12 V gelijkstroom autobatterij
(negatieve aarding)
Voedingsspanning
10,5 – 16 V
Stroomverbruik
bij nominaal vermogen: 26 A
(4
Ω
HI-VOLTAGE mode)
Afstandsbedieningsingang: 1.5 mA
Afmetingen
Ong. 258
×
50
×
320 mm
(b/h/d) excl. uitstekende
onderdelen en
bedieningselementen
Gewicht
Ong. 3,3 kg
zonder toebehoren
Meegeleverde toebehoren
Bevestigingsschroeven (4)
Aansluitinghuls (1)
Los verkrijgbare toebehoren
Verbindingskabel voor
vermogensversterker RC-46
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
* Alleen HI-CURRENT
•Maximum uitgangsvermogen van 230 watt per
kanaal (bij 4
Ω
).
•Dit toestel kan worden gebruikt als overbrugbare
versterker met een maximum uitgangsvermogen
van 580 watt.
•Mogelijkheid tot rechtstreekse aansluiting op de
luidsprekeruitgang van uw car audio indien deze
niet is voorzien van een lijnuitgang (high level
ingang).
•Variabel LPF (laagdoorlaatfilter), HPF
(hoogdoorlaatfilter) en low boost-schakeling
ingebouwd.
•Dual mode-aansluiting mogelijk voor een multi-
luidsprekersysteem
•Mogelijkheid tot omschakeling tussen HI-
CURRENT (1-2
Ω
) mode en HI-VOLTAGE mode
(2-4
Ω
).
•Beveiligingsschakeling en indicator voorzien.
•Pulsvoeding
*
voor een stabiel, geregeld
uitgangsvermogen.
•Nieuwe schakeling die de bronweerstand uit de
MOS FET eindtrap haalt en de luidspreker
rechtstreeks aanstuurt.
*
Pulsvoeding
Dit toestel is voorzien van een ingebouwde
voedingsregelaar die de stroom afkomstig van de 12 V-
autobatterij met behulp van een halfgeleiderschakelaar
omzet in hogesnelheidspulsen. Deze pulsen worden
versneld door de ingebouwde pulstransformator en
gescheiden in positieve en negatieve voeding alvorens
opnieuw te worden omgezet in gelijkstroom. Dit is
bedoeld om spanningsfluctuaties afkomstig van de
autobatterij op te vangen. Deze lichte voeding is ultra-
efficiënt en werkt met een lage impedantie.
•Maximal uteffekt på 230 watt per kanal (vid 4
Ω
).
•Denna spelare kan användas som en
förbikopplande förstärkare med en maximal
uteffekt på 580 watt.
•Direktanslutning kan göras till bilradions
högtalarutgång om den inte är utrustad med
linjeutgång (ingångsanslutning, högnivå).
•Inbyggd växlande LPF (lågpassfilter), HPF
(högpassfilter) och low boost-krets.
•Dubbellägesanslutningen möjliggör ett
flerhögtalarsystem.
•Möjlighet att växla mellan lägena HI-CURRENT
(1-2
Ω
) och HI-VOLTAGE (2-4
Ω
).
•Skyddskrets och indikator medföljer.
•Pulseffekttillförsel
*
för stabil, reglerad uteffekt.
•Ny krets som tar bort källmotståndet från det
sista MOS FET-utgångsstadiet, och driver
högtalaren direkt.
*
Pulseffekttillförsel
Denna effektförstärkare har en inbyggd effektreglering
som omvandlar den ström som tillförs från bilbatteriet
(12 volts likström) till höghastighetspulser med hjälp av
en halvledaromkopplare. Dessa pulser transformeras upp
med den inbyggda pulstransformatorn och separeras i
både positiv och negativ strömförsörjning innan den
omvandlas till likström igen. På detta sätt regleras
varierande spänning från bilbatteriet. Detta lätta
strömförsörjningssystem tillhandahåller en mycket
effektiv strömförsörjning med låg utimpedans.
Plaats en functie van bedieningselementen
1
Mode indicator
Geeft HI-CURRENT mode of HI-VOLTAGE mode aan.
2
POWER/PROTECTOR indicator
OVER CURRENT licht groen op tijdens normale werking. Bij ontvangst van
een krachtig signaal verandert de kleur van groen in amber.
OFF SET licht groen op tijdens normale werking. Wanneer de spanning die
naar de luidspreker- of de pinaansluiting wordt gestuurd te hoog is,
verandert de kleur van groen in amber.
THERMAL licht groen op tijdens normale werking. Wanneer de
temperatuur te hoog oploopt, verandert de kleur van groen in amber.
Wanneer de temperatuur voldoende is gedaald, verandert de kleur weer in
groen.
3
LEVEL (niveau) regelaar
Met deze regelaar kan het ingangsniveau worden ingesteld bij aansluiting van
apparatuur van een ander merk. Zet hem op MAX wanneer het
uitgangsniveau van de car audio te laag is.
4
LOW BOOST regelaar
Draai aan deze regelaar om frequenties van ongeveer 40 Hz met maximum 10
dB te versterken.
5
Afsnijfrequentieregelaars
Om de afsnijfrequentie (50–200 Hz) voor de laag- en hoogdoorlaatfilters in te
stellen.
6
FILTER-keuzeschakelaar
Wanneer de schakelaar in de stand LPF staat, is het filter ingesteld op
laagdoorlaat. In de stand HPF is het filter ingesteld op hoogdoorlaat.
7
HI-CURRENT/HI-VOLTAGE keuzeschakelaar (onderaan op het toestel)
Verwijder het onderpaneel om de schakelaar te kunnen bedienen.
In de HI-CURRENT mode bedraagt de luidsprekerimpedantie 1 tot 2 ohm.
In deze werkingsstand wordt een signaal via parallelle circuits gestuurd
voor een krachtig geluid.
In de HI-VOLTAGE mode bedraagt de luidsprekerimpedantie 2 tot 4 ohm.
In deze werkingsstand geniet u van een helder geluid met een ruime
dynamiek.
Justeringsintervall för ingångsnivå
0,2 – 4,0 V (RCA-stiftuttag)
0,4 – 8,0 V (högnivåintag)
Högpassfilter
50 – 200 Hz, –12 dB/okt
Lågpassfilter
50 – 200 Hz, –12 dB/okt
Lågförstärkning
0 – 10 dB (40 Hz)
Strömförsörjning
12 V bilbatteri likström
(negativt jordat)
Strömförsörjningens spänning
10,5 – 16 V
Strömförlust
vid märkuteffekt: 26 A
(4
Ω
HI-VOLTAGE-läge)
Fjärringång: 1.5 mA
Storlek
Ca 258
×
50
×
320 mm
(b/h/d) exklusive utskjutande
delar och reglage
Vikt
Ca 3,3 kg
exklusive tillbehör
Medföljande tillbehör
Monteringsskruvar (4)
Anslutningsskydd (1)
Valfria tillbehör
Anslutningskabel för
effektförstärkare RC-46
Rätt till ändringar förbehålles.
* HI-CURRENT endast
Verhelpen van storingen
De onderstaande checklist helpt u bij het oplossen van de meeste problemen die zich met dit toestel
kunnen voordoen.
Raadpleeg de aansluitings- en bedieningsprocedures alvorens de checklist te overlopen.
Oorzaak/oplossing
De zekering is doorgeslagen.
n
Vervang de zekering.
De massakabel is niet goed bevestigd.
n
Bevestig de massakabel stevig aan
een metalen onderdeel van de wagen.
De spanning die naar de afstandsbedieningsaansluiting wordt gestuurd is
te laag.
Het aangesloten hoofdtoestel staat niet aan.
n
Zet het hoofdtoestel aan.
Het systeem werkt met teveel versterkers.
n
Gebruik een relais.
Controleer de batterijspanning (10,5 – 16 V).
Zet de hoofdschakelaar af. De luidsprekeruitgangen worden kortgesloten.
n
Neem de oorzaak van de kortsluiting weg.
Zet de hoofdschakelaar af. Controleer of de luidsprekerkabel en de
massakabel goed zijn aangesloten.
Het toestel wordt te warm.
Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie.
- HI-CURRENT mode: 1 tot 8
Ω
.
- HI-VOLTAGE mode: 2 tot 8
Ω
.
Het toestel warmt minder op in de HI-CURRENT mode.
Plaats het toestel in een goed geventileerde ruimte.
De voedingsdraden zitten te dicht bij de RCA kabels.
n
Hou de draden uit
de buurt van de kabels.
De massakabel is niet goed bevestigd.
n
Bevestig de massakabel stevig aan
een metalen onderdeel van de wagen.
Negatieve luidsprekerdraden maken contact met het autochassis.
n
Hou
de draden uit de buurt van het chassis.
De FILTER-schakelaar staat op “LPF”.
De niveauregelaar staat op “MIN”.
Felsökning
Följande lista hjälper dig med flertalet av de problem som kan uppstå i samband med enheten.
Innan du går igenom listan nedan bör du gå igenom anslutnings- och bruksanvisningarna.
ø 6
269
320
270
281
50
Reglagens placering och funktion
1
MODE-indikator
Indikerar lägena HI-CURRENT eller HI-VOLTAGE.
2
POWER/PROTECTOR-indikator
OVER CURRENT lyser grönt under normal funktion. Färgen ändras från
grönt till amber när en stark signal mottas.
OFF SET lyser grönt under normal funktion. Färgen ändras från grönt till
amber när spänningen till högtalarutgången eller poluttaget är för hög.
THERMAL lyser grönt under normal funktion. Färgen ändras från grönt till
amber när temperaturen stiger till en farlig nivå. Färgen återgår till grönt
när temperaturen blir normal igen.
3
LEVEL-justeringskontroll
Innivån kan justeras med hjälp av detta reglage när du använder
källutrustning av annat märke än Sony. Vrid reglaget till MAX om utnivån
verkar låg.
4
Nivåreglaget LOW BOOST
Vrid detta reglage för att förstärka frekvenserna runt 40 Hz till maximalt
10
␣ dB.
5
Reglage för justering av gränsfrekvens
Ställer in gränsfrekvensen (50–200 Hz) för lågpass- och högpassfiltret.
6
FILTER-väljaromkopplare
När omkopplaren är i läget LPF är filtret ställt på lågpass. När den är i läget
HPF är filtret ställt på högpass.
7
Omkopplare för HI-CURRENT-/HI-VOLTAGE-läge (finns på förstärkarens
undersida)
Ta bort undersidans lock för att få tillgång till omkopplaren.
I läget HI-CURRENT är högtalarimpedansen 1 till 2
Ω
. Detta läge skickar en
signal via parallella kretsar för att få ett kraftfullt ljud.
I läget HI-VOLTAGE är högtalarimpedansen 2 till 4
Ω
. I detta läge får du ett
klart ljud med dynamiskt omfång.
Problem
Indikatorn POWER/PROTECTOR
tänds inte.
OVER CURRENT lyser amber.
OFFSET lyser amber.
THERMAL-indikatorn lyser amber.
Ljud hörs från växelriktaren.
Ljudet är dämpat.
Ljudet är alltför lågt.
Orsak/Lösning
Säkringen har gått.
n
Sätt i en ny säkring.
Jordledningen är inte ordentligt ansluten. Jorda ledningen ordentligt till en
bildel av metall.
Den spänning som går in i fjärrterminalen är för låg.
Den anslutna huvudenheten är inte påslagen.
n
Slå på huvudenheten.
Systemet använder alltför många förstärkare.
n
Använd ett relä.
Kontrollera batteriets spänning (10,5 – 16 V).
Stäng av strömbrytaren. Högtalarutgångarna är kortslutna.
n
Åtgärda
orsaken för kortslutningen.
Stäng av strömbrytaren. Kontrollera att högtalarkabeln och jordledningen
är ordentligt anslutna.
Förstärkaren blir onormalt varm.
Använd högtalare med lämplig impedans.
- HI-CURRENT-läge: 1 till 8
Ω
.
- HI-VOLTAGE-läge: 2 till 8
Ω
.
Använd HI-CURRENT-läget för att minska alstrad värme.
• Se till att placera förstärkaren på en plats med god ventilation.
Strömanslutningsledningarna har installerats alltför nära RCA-
stiftkablarna.
n
␣ Håll ledningarna borta från kablarna.
Jordledningen är inte ordentligt ansluten.
n
Jorda ledningen ordentligt till
en bildel av metall.
Negativa högtalarledningar vidrör bilens chassi.
n
Håll ledningarna borta
från bilens chassi.
FILTER-omkopplaren är ställd i läget “LPF”.
Nivåjustringsreglaget är ställt i läget “MIN”.
Circuitsysteem
OTL (output transformerless)
circuit
Pulsvoeding
Ingangen
RCA pin aansluitingen
High level input connector
UitgangenLuidsprekeraansluitingen
Through out pin aansluitingen
Luidsprekerimpedantie
1* – 8
Ω
(stereo)
2* – 8
Ω
(bij gebruik met
brugschakeling)
Maximum uitgangsvermogen
(HI-CURRENT/HI-VOLTAGE)
120/230 watt
×
2 (bij 4
Ω
)
380/580 watt (mono) bij 4
Ω
Effectief uitgangsvermogen (HI-CURRENT/HI-VOLTAGE)
(voedingsspanning van 14,4 V)
50/100 watt
×
2
(20 Hz – 20␣ kHz, 0,04 % THD,
bij 4␣
Ω
)
70/140 watt
×
2
(20 Hz – 20␣ kHz, 0,1 % THD,
bij 2␣
Ω
)
140/280 watt (mono)
(20 Hz – 20 kHz, 0,1 % THD,
bij 4␣
Ω
)
Frequentiebereik
5 Hz – 50 kHz (
dB)
Harmonische vervormingmax. 0,005 %
(bij 1kHz, 4
Ω
)
Ingangsniveauverstelbereik
0,2 – 4,0 V (RCA pin aansluitingen)
0,4 – 8,0 V (High level ingang)
Kretssystem
OTL-krets (output transformerless)
Pulseffektförsörjning
Ingångar
RCA-stiftuttag
Ingångsanslutning högnivå
Utgångar
Högtalaranslutningar
Via utpolsuttag
Högtalarimpedans
1* – 8
Ω
(stereo)
2* – 8
Ω
(vid användning som
övergångsförstärkare)
Maximal utnivå (HI-CURRENT/HI-VOLTAGE)
120/230 watt
×
2 (vid 4
Ω
)
380/580 watt (mono) vid 4
Ω
Märkuteffekt (HI-CURRENT/HI-VOLTAGE)
(matarspänning vid 14,4 V)
50/100 watt
×
2
(20 Hz – 20
␣ kHz, 0,04 % THD,
vid 4
Ω
)
70/140 watt
×
2
(20 Hz – 20
␣ kHz, 0,1 % THD,
vid 2
Ω
)
140/280 watt (mono)
(20 Hz – 20 kHz, 0,1 % THD,
vid 4
Ω
)
Frekvensrespons
5 Hz – 50 kHz (
dB)
Harmonisk distorsion
0,005 % eller lägre
(vid 1kHz, 4
Ω
)
Installation
Före installationen
Montera förstärkaren antingen i bagageutrymmet
eller under ett säte.
Var noga med att välja placeringen på ett sådant
sätt att förstärkaren inte påverkar förarens
normala körförmåga och att den inte utsätts för
direkt solljus eller varmluft från kupévärmaren.
Installera inte förstärkaren under golvmattan, där
värmeavledningen försämras betydligt.
Placera först förstärkaren där den ska installeras
och märk ut placeringen av de fyra skruvhålen på
monteringsplattan (medföljer inte). Borra därefter
hålen, vars diameter bör vara ca 3 mm, och
montera förstärkaren på plattan med de
medföljande monteringsskruvarna. De
medföljande monteringsskruvarna är ca 15 mm
långa. Kontrollera att monteringsplattan är tunnare
än 15 mm.
MODE
POWER/PROTECTER
HI-CURRENT
HI-VOLTAGE
OVER CURRENT
OFFSET
THERMAL
LEVEL
LOW BOOST
FILTER
LPF
OFF
HPF
MIN
MAX
0dB
+10dB 50Hz
200Hz
Eenheid : mm
Enhet : mm
Stroomschema / Kretsdiagram
LEVEL
HPF
OFF
LPF
Normal
AMP
Power
Lch
LEVEL
HPF
OFF
LPF
Inverted
AMP
Power
Rch
MONO
Lch
Rch
(MONO)
FILTER
FILTER
LOW BOOST
LOW BOOST
LOW BOOST
10
10
0
40
100
1k
FREQUENCY
Hz
dB
Kantelfrequentie/Gränsfrekvens
FREQUENCY
Hz
dB
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
10
100
1k
HIGH PASS
50Hz
80Hz
150Hz
200Hz
50Hz
LOW PASS
80Hz
150Hz
200Hz
Sample