ASUS U3000 user manual download

Pages:1
Description:U3000 Quick Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 1
Q5876
U3000 Keyboard
Installing your U3000 Keyboard
English
A
Connect your keyboard to the USB port of your PC. Wait for your PC to
initiate the keyboard and then start using it.
B
B1 - Caps lock, B2 - Delete, B3 - Open Start Menu, B4 - Display Edit
menu, B5 - Num Lock.
C
1.
Press <Fn + F8> to go to the previous track in an active media player.
2.
Press <Fn + F9> to stop playback in an active media player.
3.
Press <Fn + F10> to play playback in an active media player.
4.
Press <Fn + F11> to go to the next playback in an active media player.
5.
Press <Fn + F12> to pause playback in an active media player.
6.
Turns the volume’s mute mode on/off.
7.
Decreases the system volume.
8.
Increases the system volume.
Français
繁體中文
簡體中文
A
Keyboard layout
B
Русский
Deutsch
Italiano
日本語
한국어
C
Function keys and Hotkeys
Combination keys
Function
1.
Fn + F8 (
)
Previous track
2.
Fn + F9 (
)
Stop
3.
Fn + F10 (
)
Play
4.
Fn + F11 (
)
Next track
5.
Fn + F12 (
Pause
)
Pause
Hotkeys
Function
6.
Mute
7.
Volume down
8.
Volume up
15G06S005000
For more details, visit the ASUS website at www.asus.com.
U
O
I
P
J
K
L
M
N
Q
A
D
G
S
F
H
E
T
W
R
Y
Z
X
C
V
B
=
-
]
|
\
[
:
;
>
<
,
.
~
caps lock
pgup
.
7
1
0
4
8
/
2
5
9
3
6
home
end
ins
del
pgdn
enter
num
lock
f9
f6
f10
f7
f11
f8
f12
esc
f1
f5
f2
f3
f4
sys rq
scrlk
prt scrn
delete
insert
0
8
9
ctrl
ctrl
alt
alt
1
`
7
6
5
4
2
3
home
end
pgup
pgdn
/
backspace
enter
shift
shift
tab
Pause
fn
A
1
B1
B3
B4
B5
B2
Česky
A
Připojte klávesnici k portu USB počítače. Počkejte, až počítač aktivuje
klávesnici, a potom ji začněte používat.
B
B1 - Caps Lock, B2 - Odstranit, B3 – Otevřít nabídku Start, B4 – Zobrazit
nabídku Úpravy, B5 - Num Lock.
C
1.
Stisknutím <Fn + F8> přejdete na předchozí stopu v aktivním přehrávači
médií.
2.
Stisknutím <Fn + F9> zastavíte přehrávání v aktivním přehrávači médií.
3.
Stisknutím <Fn + F10> spustíte přehrávání v aktivním přehrávači médií.
4.
Stisknutím <Fn + F11> přejdete na další přehrávání v aktivním přehrávači
médií.
5.
Stisknutím <Fn + F12> pozastavíte spuštěný příkaz v režimu DOS.
6.
Slouží k zapnutí/vypnutí režimu ztlumení hlasitosti.
7.
Slouží ke snížení hlasitosti systému.
8.
Slouží ke zvýšení hlasitosti systému.
Magyar
A
Csatlakoztassa a billentyűzetet a PC USB-csatlakozójához. Várjon, amíg
a PC inicializálja a billentyűzetet, mielőtt használatba venné.
B
B1 - Caps lock, B2 - Törlés, B3 - Start menü megnyitása,
B4 – „Szerkesztés” menü megjelenítése, B5 - Num Lock.
C
1.
Nyomja meg az <Fn + F8> gombokat, hogy aktív médialejátszó mellett
visszalépjen az előző zeneszámra.
2.
Nyomja meg a <Fn + F9> gombot a lejátszás megállításához aktív
médialejátszó mellett.
3.
Nyomja meg a <Fn + F10> gombot a lejátszás indításához aktív
médialejátszó mellett.
4.
Nyomja meg a <Fn + F11> gombot a következő szám lejátszásához
aktív médialejátszó mellett.
5.
Nyomja meg az <Fn + F12> billentyűket a DOS alatt futó parancs
szüneteltetéséhez.
6.
A hangerő némításához/visszakapcsolásához.
7.
Csökkenti a rendszer hangerejét.
8.
Növeli a rendszer hangerejét.
Polski
A
Podłączyć klawiaturę do gniazda USB komputera. Poczekać na
inicjalizacje klawiatury przez komputer, a następnie rozpocząć
korzystanie z niej.
B
B1 - Caps lock, B2 - Delete, B3 - Otwórz menu Start, B4 - Wyświetl
menu Edycja, B5 - Num Lock.
C
1.
Nacisnąć przyciski <Fn + F8>, aby przejść do poprzedniego utworu w
aktywnym odtwarzaczu multimediów.
2.
Nacisnąć przyciski <Fn + F9> aby zatrzymać odtwarzanie w aktywnym
odtwarzaczu multimediów.
3.
Nacisnąć przyciski <Fn + F10> aby rozpocząć odtwarzanie w aktywnym
odtwarzaczu multimediów.
4.
Nacisnąć przyciski <Fn + F11> aby przejść do kolejnego utworu w
aktywnym odtwarzaczu multimediów.
5.
Nacisnąć przyciski <Fn + F12>, aby przerwać polecenie działające w
trybie DOS.
6.
Włącza/wyłącza tryb wyciszenia głośności.
7.
Redukuje głośność systemu.
8.
Zwiększa głośność systemu.
Português
A
Ligue o seu teclado à porta USB do seu PC. Aguarde que o PC inicie o
teclado e depois comece a usá-lo.
B
B1 – “Caps lock”, B2 - Eliminar, B3 – Abrir Menu Iniciar, B4 – Mostrar
Menu Editar, B5 – “Num Lock”
.
C
1.
Prima <Fn + F8> para ir para a faixa anterior num Media Player activo.
2.
Prima <Fn + F9> para parar a reprodução num Media Player activo.
3.
Prima <Fn + F10> para iniciar a reprodução num Media Player activo.
4.
Prima <Fn + F11> para avançar até à próxima reprodução num Media
Player activo.
5.
Prima <Fn + F12> para fazer uma pausa no comando em execução no
modo DOS.
6.
Liga/desliga o modo de silêncio do volume.
7.
Diminui o volume do sistema.
8.
Aumenta o volume do sistema.
Română
A
Conectaţi tastatura la portul USB de pe PC. Aşteptaţi ca PC-ul să iniţieze
tastatura şi apoi începeţi să o utilizaţi.
B
B1 - Caps lock, B2 - Ştergere, B3 – Deschidere meniu Start, B4 – Afişare
meniu Editare, B5 - Num Lock.
C
1.
Apăsaţi pe <Fn + F8> pentru a face salt la înregistrarea anterioară într-un
player media activ.
2.
Apăsaţi pe <Fn + F9> pentru a opri redarea într-un player media activ.
3.
Apăsaţi pe <Fn + F10> pentru a porni redarea într-un player media activ.
4.
Apăsaţi pe <Fn + F11> pentru a face salt la redarea următoare într-un
player media activ.
5.
Apăsaţi pe <Fn + F12> pentru a întrerupe comanda în curs de executare
în modul DOS.
6.
Activează/dezactivează modul fără sunet al volumului.
7.
Reduce volumul sistemului.
8.
Creşte volumul sistemului.
Slovensky
A
Pripojte svoju klávesnicu k USB portu svojho PC. Počkajte, kým PC
nevykoná inicializáciu klávesnice a následne ju budete môcť používať.
B
B1 - Aktivovanie veľkých písmen, B2 - Vymazať, B3 - Otvoriť ponuku
Štart, B4 - Zobraziť ponuku Úpravy, B5 - Zámok číslic.
C
1.
Stlačením <Fn + F8> prejdete na predchádzajúcu skladbu v rámci
aktívneho prehrávača médií.
2.
Stlačením <Fn + F9> zastavíte prehrávanie v rámci aktívneho
prehrávača médií.
3.
Stlačením <Fn + F10> spustíte prehrávanie v rámci aktívneho
prehrávača médií.
4.
Stlačením <Fn + F11> prejdete na nasledujúcu skladbu v rámci
aktívneho prehrávača médií.
5.
Stlačte <Fn + F12>, pokiaľ chcete pozastaviť prebiehajúci príkaz v
režime DOS.
6.
Slúži na zapnutie/vypnutie režimu stíšenia.
7.
Znižuje hlasitosť systému.
8.
Zvyšuje hlasitosť systému.
Slovenščina
A
Tipkovnico priključite v vrata USB na svojem računalniku. Počakajte, da
računalnik zažene tipkovnico in jo nato začnite uporabljati.
B
B1 - Caps lock, B2 - Izbriši, B3 – Odpri meni Start, B4 – Prikaži meni
Urejanje, B5 - Num Lock.
C
1.
Pritisnite <Fn + F8> za preklop na predhodni posnetek v aktivnem
predvajalniku.
2.
Pritisnite <Fn + F9> za zaustavitev predvajanja v aktivnem predvajalniku.
3.
Pritisnite <Fn + F10> za predvajanje v aktivnem predvajalniku.
4.
Pritisnite <Fn + F11> za naslednje predvajanje v aktivnem predvajalniku.
5.
Pritisnite <Fn + F12> za začasno prekinitev trenutnega ukaza v načinu
DOS.
6.
Za vklop/izklop načina nemo.
7.
Zniža glasnost sistema.
8.
Zviša glasnost sistema.
A
Conecte su teclado al puerto USB de su ordenador. Espere a que el
ordenador reconozca el teclado; a partir de ese momento ya podrá
utilizarlo.
B
B1 - Bloq Mayús, B2 – Sup, B3 - Abrir Menú de inicio, B4 - Mostrar Menú
de edición, B5 - Bloq Num.
C
1.
Pulse <Fn + F8> para acceder a la pista anterior en un reproductor
multimedia activo.
2.
Pulse <Fn + F9> para detener la reproducción en un reproductor
multimedia activo.
3.
Pulse <Fn + F10> para iniciar la reproducción en un reproductor
multimedia activo.
4.
Pulse <Fn + F11> para acceder a la siguiente reproducción en un
reproductor multimedia activo.
5.
Pulse <Fn + F12> para pausar el comando en ejecución en modo DOS.
6.
Activa o desactiva el modo silencio.
7.
Disminuye el volumen del sistema.
8.
Aumenta el volumen del sistema.
Español
ไทย
A
เชื่
อมต่
อแป้
นพิ
มพ์
ของคุ
ณเข้
ากั
บพอร์
ต USB ของ PC ของคุ
ณ รอให้
PC
ของคุ
ณตั้
งค่
าเริ่
มต้
นแป้
นพิ
มพ์
จากนั้
นเริ่
มใช้
งานแป้
นพิ
มพ์
ได้
B
B1 - ล็
อคตั
วพิ
มพ์
ใหญ่
, B2 - ลบ, B3 - เปิ
ดเมนู
Start (เริ่
ม), B4 - แสดงเมนู
Edit (แก้
ไข), B5 - ล็
อคตั
วเลข
C
1.
กด
<Fn + F8>
เพื่
อไปยั
งแทร็
กก่
อนหน้
าในมี
เดี
ย เพลเยอร์
ที่
แอกที
ฟอย
2.
กด
<Fn + F9>
เพื่
อหยุ
ดการเล่
นในมี
เดี
ย เพลเยอร์
ที่
แอกที
ฟอยู่
3.
กด
<Fn + F10>
เพื่
อทำการเล่
นในมี
เดี
ย เพลเยอร์
ที่
แอกที
ฟอยู่
4.
กด
<Fn + F11>
เพื่
อไปยั
งการเล่
นถั
ดไปในมี
เดี
ย เพลเยอร์
ที่
แอกที
ฟอยู่
5.
กด
<
Fn + F12
>
เพื่
อหยุ
ดการรั
นคำสั่
งในโหมด DOS ชั่
วคราวู่
6.
เปิ
ด/ปิ
ดโหมดปิ
ดเสี
ยงของระดั
บเสี
ยง
7.
ลดระดั
บเสี
ยงของระบบ
8.
เพิ่
มระดั
บเสี
ยงของระบบ
Türkçe
A
Klavyenizi bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
Bilgisayarınız klavyeyi tanıyana kadar bekleyin ve daha sonra klavyeyi
kullanarak başlatın.
B
B1 - Büyük Harf Tuşu, B2 - Silme tuşu , B3 - Başlat Menüsünü Aç,
B4 - Düzenleme Menüsünü Görüntüle, LB5 - Küçük Harf Tuşu.
C
1.
Etkin media player'da önceki parçaya gitmek için <Fn + F8> basın.
2.
Etkin media player'da oynatma işlemini durdurmak için <Fn + F9> basın.
3.
Etkin media player'da oynatma işlemini başlatmak için <Fn + F10>
basın.
4.
Etkin media player'da sonraki oynatma işlemini gitmek için <Fn + F11>
basın.
5.
DOS modunda çalışmakta olan komutu duraklatmak için <Fn + F12> 'ye
basın.
6.
Ses ayarı sessiz modunu açar/kapatır.
7.
Sistem ses ayarını azaltır.
8.
Sistem ses ayarını arttırır.
Українська
A
Підключіть клавіатуру до порту USB на ПК. Почекайте, поки ПК задіє клавіатуру, і
почніть користування нею.
B
B1 – верхній регістр, B2 - видалити, B3 – відкрити стартове меню, B4 – показати
меню редагування, B5 – цифровий регістр.
C
1.
Натисніть <Fn + F8>, щоб перейти на попередню доріжку активного медійного
плеєра.
2.
Натисніть <Fn + F9> щоб зупинити відтворення на активному медійному плеєрі.
3.
Натисніть <Fn + F10> для відтворення на активному медійному плеєрі.
4.
Натисніть <Fn + F11> щоб перейти до наступного відтворення на активному
медійному плеєрі.
5.
Натисніть <Fn + F12>, щоб поставити на паузу виконувану команду в режимі DOS.
6.
Вмикає/вимикає звук.
7.
Зменшує гучність системи.
8.
Збільшує гучність системи.
A
Connectez votre clavier à l’un des ports USB de votre PC. Patientez le
temps que votre PC détecte le clavier avant de l’utiliser.
B
B1 - Verrou majuscules, B2 - Supprimer, B3 - Ouverture du menu
Démarrer, B4 - Afficher le menu d’édition, B5 - Verrou numérique.
C
1.
Appuyez sur <Fn + F8> pour retourner à la piste précédente lors de la
lecture d’un fichier multimédia.
2.
Appuyez sur <Fn + F9> pour arrêter la lecture.
3.
Appuyez sur <Fn + F10> pour lancer la lecture.
4.
Appuyez sur <Fn + F11> pour aller à la piste suivante.
5.
Appuyez sur les touches <Fn + F12> pour suspender une commande en
mode DOS.
6.
Active ou désactive le son.
7.
Baisse le volume.
8.
Augmente le volume.
A
Подключите клавиатуру к USB порту компьютера. Подождите завершения
инициализации клавиатуры.
B
B1 - Caps lock, B2 - Delete, B3 - Меню Пуск, B4 - Меню редактирвоания, B5 - Num
Lock.
C
1.
Нажмите <Fn + F8> для перехода к предыдущей дорожке в медиа плеере.
2.
Нажмите <Fn + F9> для остановки воспроизведения в медиа плеере.
3.
Нажмите <Fn + F10> для воспроизведения в медиа плеере.
4.
Нажмите <Fn + F11> для перехода к следующей дорожке в медиа плеере.
5.
Нажмите <Fn + F12> для приостановки выполняемой команды в DOS режиме.
6.
Нажмите для включения/отключения звука.
7.
Уменьшение громкости.
8.
Увеличение громкости.
A
Verbinden Sie die Tastatur mit dem USB-Anschluss Ihres PCs. Warten
Sie, bis Ihr PC die Tastatur initiiert hat und schon steht sie Ihnen zur
Verwendung bereit.
B
B1 - Feststelltaste, B2 - Entf.-Taste, B3 - Startmenü öffnen, B4 - Menü
anzeigen, B5 - Num-Taste.
C
1.
<Fn + F8> springt zum vorherigen Titel im aktuellen Media Player.
2.
<Fn + F9> stoppt die Wiedergabe im aktuellen Media Player.
3.
<Fn + F10> beginnt die Wiedergabe im aktuellen Media Player.
4.
<Fn + F11> springt zum nächsten Titel im aktuellen Media Player.
5.
<Fn + F12> hält den im DOS ausgeführten Befehl an.
6.
Schaltet den Stummmodus der Lautstärke An/Aus.
7.
Systemlautstärke verringern.
8.
Systemlautstärke erhöhen.
A
Collegare la tastiera alla porta USB del PC e cominciare ad utilizzarla
dopo la sua inizializzazione da parte del PC.
B
B1 - Blocco maiuscole, B2 - Elimina, B3 - Apri Menu Start, B4 - Mostra il
menu di editazione, B5 - Blocco numerico.
C
1.
Premere <Fn + F8> per passare alla traccia precedente dell’applicazione
multimediale in esecuzione.
2.
Premere <Fn + F9> per interrompere una riproduzione.
3.
Premere <Fn + F10> per avviare una riproduzione.
4.
Premere <Fn + F11> per passare alla traccia successiva.
5.
Premere <Fn + F12> per inserire una pausa di esecuzione del comando
in modalità DOS.
6.
Attiva/disattiva la modalità silenziamento.
7.
Riduce il volume del sistema.
8.
Aumenta il volume del sistema.
A
키보드를 PC의 USB 포트에 연결해 주십시오. PC가 키보드를 초기화하
는 동안 기다린 후에 사용이 가능합니다.
B
B1 - Caps lock, B2 - 삭제, B3 - 시작 메뉴, B4 - 디스플레이 편집 메
뉴, B5 - Num Lock.
C
1.
미디어 플레이어를 실행 중에 <Fn + F8>를 누르면 이전 트랙으로 이동
합니다.
2.
미디어 플레이어를 실행 중에 <Fn + F9>를 누르면 재생을 중지합니다.
3.
미디어 플레이어를 실행 중에 <Fn + F10>를 누르면 재생을 시작합니다.
4.
미디어 플레이어를 실행 중에 <Fn + F11>를 누르면 다음 트랙으로 이동
합니다.
5.
<Fn + F12>를 누르면 DOS 모드(명령 프롬프트)에서의 실행을 일시 정
지합니다.
6.
볼륨을 음소거하거나 음소거 상태를 해제할 수 있습니다.
7.
시스템 볼륨을 작게 줄입니다.
8.
시스템 볼륨을 크게 늘입니다.
A
將鍵盤連接到電腦上的 USB 連接埠。待電腦完成初始化鍵盤的動
作後,即可開始使用。
B
B1 - 大寫鎖定,B2 - 刪除,B3 - 開啟開始功能表,B4 - 顯示編輯
選單,B5 - 數字小鍵盤鎖定。
C
1.
在媒體播放器運作狀態下,按下 <Fn + F8> 鍵可進入上一軌。
2.
在媒體播放器運作狀態下,按下 <Fn + F9> 鍵停止播放。
3.
在媒體播放器運作狀態下,按下 <Fn + F10> 鍵開始播放。
4.
在媒體播放器運作狀態下,按下 <Fn + F11> 鍵可進入上一軌。
5.
在 DOS 模式下按下 <Fn + F12> 可暫停正在執行的指令。
6.
開啟或關閉靜音模式。
7.
降低系統音量。
8.
提高系統音量。
A
將鍵盤連接到電腦上的 USB 接口。待電腦完成初始化鍵盤的動作
後,即可開始使用。
B
B1 - 大寫鎖定,B2 - 刪除,B3 - 開啟開始菜單,B4 - 顯示編輯菜
單,B5 - 數字小鍵盤鎖定。
C
1. 在媒體播放器運行狀態下,按下 <Fn + F8> 鍵可進入上一軌。
2. 在媒體播放器運行狀態下,按下 <Fn + F9> 鍵停止播放。
3. 在媒體播放器運行狀態下,按下 <Fn + F10> 鍵開始播放。
4. 在媒體播放器運行狀態下,按下 <Fn + F11> 鍵可進入上一軌。
5.
在 DOS 模式下按下 <Fn + F12> 可暫停正在執行的命令。
6. 開啟或關閉靜音模式。
7. 降低系統音量。
8. 提高系統音量。
A
キーボードをコンピューターのUSBポートに接続します。コンピューターが
キーボードを認識すると使用することができます。
B
B1 - キャプスロック、B2 - デリートキー、B3 - ウィンドウズキー、B4 - アプリ
ケーションキー、B5 - ニューメリックロックキー
C
1.
<Fn> + <F8> を押し、メディアプレーヤー で再生中のひとつ前のトラック
に戻る。
2.
<Fn> + <F9> を押し、メディアプレーヤーで再生中のファイルを停止する。
3.
<Fn> + <F10> を押し、メディアプレーヤー のファイル再生を開始する。ま
たは再生中のファイルを一時停止する。一時停止中に押すと一時停止を解
除します。
4.
<Fn> + <F11> を押し、メディアプレーヤー で再生中のひとつ後のトラック
に進む。
5.
<Fn> + <F12> を押し、
DOS
モードで行われている処理を一時的に停止しま
す。
6.
ミュート機能のON/OFF
7.
音量を下げる
8.
音量を上げる
Sample
This manual is suitable for devices