Dell Vostro 230 Service Manual download

Languages: Turkish
Manual type:Service Manual
Pages:30
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 30
Dell™ Vostro™ 230 Servis El Kitabı—
Mini Tower
Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyar
ı
lar
Bir Dell™ n Serisi bilgisayar satı
n ald
ı
ysan
ı
z, bu belgede yer alan Microsoft
®
Windows
®
i
şletim sistemine referanslar geçerli değ
ildir.
Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değ
i
ş
tirilebilir.
© 2010 Dell Inc. Tüm hakları
sakl
ı
d
ı
r.
Dell Inc.'in yaz
ı
l
ı
izni olmadan bu materyallerin herhangi bir
şekilde çoğ
alt
ı
lmas
ı
kesinlikle yasakt
ı
r.
Bu metinde kullan
ı
lan ticari markalar:
Dell
,
DELL
logosu ve
Vostro
, Dell Inc.in ticari markalar
ı
d
ı
r.
Intel
,
Pentium, Celeron
ve
Core
, Intel Corporation'
ı
n ticari markalar
ı
veya tescilli
ticari markalar
ı
d
ı
r;
Bluetooth
Bluetooth SIG, Inc.'in sahip oldu
ğ
u bir tescilli ticari markad
ı
r ve Dell taraf
ı
ndan lisanla kullan
ı
l
ı
r;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista ve Windows Vista
ba
şlat düğ
mesi
A.B.D. ve/veya di
ğer ülkelerde Microsoft Corporation'ı
n ticari markalar
ı
veya tescilli ticari markalar
ı
d
ı
r;
Adobe
,
Adobe
logosu ve
Flash
, A.B.D. ve/veya di
ğer ülkelerde
Adobe Systems Incorporated'
ı
n ticari markalar
ı
ya da tescilli ticari markalar
ı
d
ı
r;
Bu belgede, marka ve adlar
ın sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için baş
ka ticari marka ve ticari unvanlar kullan
ı
labilir. Dell Inc. kendisine ait olanlar
ı
n d
ışı
ndaki ticari
markalar ve ticari isimler üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı
olmad
ığı
n
ı
beyan eder.
Mart 2010
Rev. A00
Bilgisayar
ı
n
ı
zda Çal
ış
ma
Parçalar
ı
n Ç
ı
kart
ı
lmas
ı
ve Yerine Tak
ı
lmas
ı
Teknik Özellikler
Tan
ı
lamalar
Sistem Kurulumu
Sistem Kart
ı
Düzeni
NOT
: NOT, bilgisayar
ı
n
ı
zdan daha fazla yararlanman
ı
za yard
ım eden önemli bilgilere iş
aret eder.
D
İ
KKAT:
D
İ
KKAT, donan
ı
ma gelebilecek olas
ı hasara veya yönergeler izlenmezse veri kaybı
na i
ş
aret eder.
UYARI:
UYARI, meydana gelebilecek olas
ı
maddi hasar, ki
şisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamı
na gelir.
Sample
This manual is suitable for devices