Dell Vostro 230 Service Manual download

Languages: Slovene
Manual type:Service Manual
Pages:30
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 30
Priro
čnik za servisiranje Dell™ Vostro™ 230 —
Mini stolp
Opombe in opozorila
Č
e ste kupili ra
čunalnik Dell™ n Series, lahko vse sklice na Microsoft®
Windows
®
v tem dokumentu prezrete.
Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
© 2010 Dell Inc. Vse pravice pridrž
ane.
Vsakr
š
no razmno
ž
evanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja dru
ž
be Dell Inc. je strogo prepovedano.
Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu:
Dell
, logotip
DELL,
in
Vostro
so blagovne znamke dru
ž
be Dell Inc.;
Intel
,
Pentium, Celeron
in
Core
so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke dru
ž
be Intel Corporation;
Bluetooth
je registrirana blagovna znamka v lasti dru
ž
be Bluetooth SIG, Inc. in jo dru
ž
ba Dell uporablja pod licenco;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista in gumb start v programu Windows Vista
so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke dru
ž
be Microsoft Corporation v Zdru
ž
enih
dr
ž
avah in/ali drugih dr
ž
avah;
Adobe
, logotip
Adobe
in
Flash
so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke dru
ž
be Adobe Systems Incorporated v Zdru
ž
enih dr
ž
avah in/ali
drugih dr
ž
avah.
V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nana
š
ajo na pravne osebe, katerih last so te blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove
izdelke. Dell Inc. se odreka kakr
š
nim koli lastni
š
kim interesom glede blagovnih znamk in imen, ki niso njegova last.
Marec 2010
Rev. A00
Posegi v ra
č
unalnik
Odstranjevanje in name
šč
anje delov
Tehni
č
ni podatki
Diagnostika
Sistemske nastavitve
Shema sistemske plo
šč
e
OPOMBA
: OPOMBA ozna
č
uje pomembne informacije za u
č
inkovitej
š
o uporabo ra
č
unalnika.
POZOR:
POZOR ozna
č
uje mo
ž
nost po
š
kodb strojne opreme ali izgube podatkov ob neupo
š
tevanju navodil
.
OPOZORILO:
OPOZORILO ozna
č
uje mo
ž
nost po
š
kodbe lastnine, telesnih po
š
kodb ali smrti
.
Sample
This manual is suitable for devices