Dell Vostro 230 Service Manual download

Languages: Slovak
Manual type:Service Manual
Pages:30
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 30
Servisná príručka k zariadeniu Dell™ Vostro™ 230 –
ve
ž
a Mini
Poznámky, varovania a výstrahy
Ak ste si zakúpili počítač radu Dell™ n, odkazy na operačné systémy Microsoft®
Windows
® uvedené v tomto dokumente sa na váš
po
čítač
nevz
ťahujú.
Informácie v tejto príručke sa môž
u zmeni
ť bez predchádzajúceho upozornenia.
©
2010 Dell Inc. V
šetky práva vyhradené.
Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu firmy Dell Inc. je prísne zakázaná.
Ochranné známky použité v tomto texte:
Dell
, logo
DELL
a
Vostro
sú ochranné známky spoloč
nosti Dell Inc.;
Intel
,
Pentium, Celeron
, a
Core
sú buď ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoloč
nosti Intel Corporation;
Bluetooth
je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní spoloč
nos
ť
Bluetooth SIG, Inc. a spolo
č
nos
ť
Dell ju pou
žíva
na základe licencie;
Microsoft
,
Windows, Windows Vista
,
a tla
č
idlo
Štart systému
Windows Vista
sú buď ochranné známky, alebo registrované ochranné známky spoloč
nosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách;
Adobe
, logo
Adobe
a
Flash
sú buď ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoloč
nosti Adobe Systems
Incorporated v USA a/alebo iných krajinách.
Iné ochranné známky a obchodné názvy môž
u by
ť
v tomto dokumente pou
žité v odvolaní sa na subjekty uplatňujúce si nároky na svoje známky a názvy alebo na svoje výrobky.
Spolo
č
nos
ť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.
Marec 2010.
Rev. A00
Práca s po
č
íta
č
om
Demontá
ž
a spätná montá
ž
č
astí
Technické údaje
Diagnostika
Nastavenie systému
Rozlo
ž
enie systémovej dosky
POZNÁMKA:
POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú počítač
lep
š
ie vyu
žívať
.
VAROVANIE:
VAROVANIE uvádza možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov, ak sa nebudete riadiť
pokynmi.
VÝSTRAHA:
VÝSTRAHA poukazuje na mož
nos
ť
po
š
kodenia majetku, zranenia alebo usmrtenia osoby.
Sample
This manual is suitable for devices