Dell Vostro 230 Service Manual download

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:30
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 30
Manual de service Dell™ Vostro™ 230 —
Mini Tower
Note, aten
ţ
ion
ă
ri
ş
i avertismente
Dac
ă
a
ţ
i achizi
ţionat un computer Dell™ seria n, orice referinţ
e din prezentul document la sistemele de operare Microsoft
®
Windows
®
nu sunt aplicabile.
Informa
ţ
iile din acest document pot fi modificate f
ă
r
ă
notificare.
© 2010 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.
Este strict interzis
ă
reproducerea sub orice form
ă
a acestui material f
ă
r
ă
autoriza
ţ
ia scris
ă
a Dell Inc.
M
ărcile comerciale utilizate în acest text:
Dell
, logoul
DELL
ş
i
Vostro
sunt m
ă
rci comerciale ale Dell Inc.;
Intel
,
Pentium, Celeron
ş
i
Core
sunt fie m
ă
rci comerciale, fie m
ă
rci comerciale
înregistrate ale Intel Corporation;
Bluetooth
este marc
ă
comercial
ă înregistrată
, de
ţ
inut
ă
de Bluetooth SIG, Inc.,
ş
i este utilizat
ă
de Dell sub licen
ţă
;
Microsoft
,
Windows, Windows
Vist
a
ş
i butonul start
Windows Vista
sunt m
ă
rci comerciale sau m
ărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţă
ri;
Adobe
, logoul
Adobe
ş
i
Flash
sunt m
ă
rci comerciale sau m
ărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţă
ri.
Alte m
ă
rci comerciale
şi denumiri comerciale pot fi utilizate în acest document pentru referire fie la entităţ
ile care au drepturi asupra m
ă
rcilor
ş
i denumirilor, fie la produsele
acestora. Dell Inc. neag
ă
orice interes de proprietate asupra m
ă
rcilor comerciale
ş
i denumirilor comerciale, cu excep
ţia celor care îi aparţ
in.
Martie 2010
Rev. A00
Efectuarea lucr
ă
rilor la computer
Demontarea
ş
i remontarea componentelor
Specifica
ţ
ii
Diagnostic
ă
ri
Configurarea sistemului
Diagrama pl
ă
cii de sistem
NOT
Ă
:
NOT
Ă
indic
ă
informa
ţ
ii importante care v
ă
ajut
ă
s
ă
optimiza
ţ
i utilizarea computerului dvs.
ATEN
Ţ
IE:
ATEN
Ţ
IE indic
ă
un pericol poten
ţ
ial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere a datelor, dac
ă
nu se respect
ă
instruc
ţ
iunile.
AVERTISMENT:
UN AVERTISMENT indic
ă
un pericol poten
ţ
ial de deteriorare a bunurilor, de v
ă
t
ă
mare corporal
ă
sau de moarte.
Sample
This manual is suitable for devices