Dell Vostro 230 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:30
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 30
Instrukcja serwisowa do komputera Dell™ Vostro™ 230 —
obudowa typu
mini-wie
ż
a
Uwagi, przestrogi i ostrze
ż
enia
Je
śli zakupiono komputer firmy Dell™ serii „
n
,
ż
adne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft
®
Windows
®
zawarte w tym dokumencie nie maj
ą
zastosowania.
Informacje zawarte w tym dokumencie mog
ą
zosta
ć
zmienione bez uprzedzenia.
© 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeż
one.
Powielanie tych materia
łów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.
Znaki towarowe u
ż
yte w tek
ś
cie:
Dell
, logo
DELL
oraz
Vostro
s
ą
znakami handlowymi firmy Dell Inc.;
Intel
,
Pentium, Celeron
i
Core
s
ą
znakami towarowymi lub zastrze
ż
onymi znakami
towarowymi firmy Intel Corporation;
Bluetooth
jest zastrze
ż
onym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. i jest wykorzystywany przez firm
ę
Dell na podstawie umowy
licencyjnej;
Microsoft
,
Windows, Windows
Vista
i przycisk Start
Windows Vista
s
ą
znakami towarowymi lub zastrze
ż
onymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach;
Adobe
, logo firmy
Adobe
oraz
Flash
s
ą
zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Tekst mo
ż
e zawiera
ć
tak
ż
e inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnosz
ą
ce si
ę do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie
ro
ś
ci sobie
żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż
jej w
ł
asne.
Marzec 2010
Wersja A00
Praca wewn
ą
trz komputera
Wyjmowanie i monta
ż
cz
ęś
ci
Dane techniczne
Diagnostyka
Program konfiguracji systemu
Uk
ł
ad p
ł
yty systemowej
UWAGA:
Napis UWAGA wskazuje wa
ż
n
ą
informacj
ę
,
która pozwala lepiej wykorzystać
posiadany komputer.
PRZESTROGA:
Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których postę
powanie niezgodne z instrukcjami mo
ż
e doprowadzi
ć
do uszkodzenia
sprz
ę
tu lub utraty danych.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Napis OSTRZE
ŻENIE informuje o sytuacjach, w których wystę
puje ryzyko uszkodzenia sprz
ę
tu, obra
ż
e
ń
cia
ł
a lub
ś
mierci.
Sample
This manual is suitable for devices