Dell Vostro 230 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:30
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 30
Servicehåndbok for Dell™ Vostro™ 230 –
Minitårn
Merknader, forholdsregler og advarsler
Hvis du kjøpte en datamaskin i n
-
serien fra Dell™, gjelder ingen av henvisningene i dette dokumentet for operativsystemet Microsoft®
Windows
®
.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2010 Dell Inc. Med enerett.
Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.
Varemerker som brukes i denne teksten:
Dell
,
DELL
-logoen og
Vostro
er varemerker for Dell Inc.
Intel
,
Pentium, Celeron
og
Core
er enten varemerker eller registrerte varemerker for
Intel Corporation.
Bluetooth
er et registrert varemerke som eies av Bluetooth SIG, Inc. og brukes av Dell under lisens.
Microsoft
,
Windows, Windows Vista og Windows Vista
-
startknappen
er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Adobe
,
Adobe-
logoen og
Flash
er enten registrerte varemerker
eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene. Dell
Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse i varemerker og varenavn som ikke er dets egne.
Mars 2010
Rev. A00
Arbeide på datamaskinen
Ta ut og sette inn deler
Spesifikasjoner
Diagnostikk
System Setup (Systemoppsett)
Hovedkortoppsett
MERK:
En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.
FORHOLDSREGEL:
FORHOLDSREGEL angir potensiell fare for maskinvaren eller tap av data hvis du ikke følger instruksjonene.
ADVARSEL:
En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.
Sample
This manual is suitable for devices