Dell Vostro 230 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:30
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 30
Servisni priru
čnik za Dell™ Vostro™ 230
- Mini Tower
Napomene, oprezi i upozorenja
Ako ste kupili ra
čunalo Dell™ n Series, sve upute za operacijske sustave Microsoft®
Windows
®
u ovom dokumentu nisu va
ž
e
ć
e.
Informacije navedene u ovom dokumentu podlo
ž
ne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2010 Dell Inc. Sva prava pridrž
ana.
Bilo kakvo umno
ž
avanje ovog materijala bez pismenog dopu
š
tenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.
Za
š
titni znakovi kori
š
teni u ovom tekstu:
Dell
, logotip
DELL
i
Vostro
za
š
titni su znakovi tvrtke Dell Inc.;
Intel
,
Pentium, Celeron i
Core
su za
š
titni znakovi ili registrirani za
š
titni
znakovi tvrtke Intel Corporation;
Bluetooth
je registrirani za
š
titni znak u vlasni
š
tvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka Dell koristi ga pod licencom;
Microsoft
,
Windows, Windows
Vista
i gumb Start sustava
Windows Vista
za
š
titni su znakovi ili registrirani za
š
titni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Dr
ž
avama i/ili drugim dr
ž
avama;
Adobe
, logotip
Adobe
i
Flash
su registrirani za
š
titni znakovi ili za
š
titni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Dr
ž
avama i/ili drugim dr
ž
avama.
Ostali za
š
titni znakovi i za
š
ti
ć
eni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu ozna
č
avaju entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odri
č
e se bilo
kakvih vlasni
č
kih interesa za navedene za
š
titne znakove i za
š
ti
ć
ene nazive, osim vlastitih.
O
žujak, 2010.
Izmijenjeno izdanje. A00
Rad na ra
č
unalu
Uklanjanje i ugradnja dijelova
Specifikacije
Dijagnostika
Postavljanje sustava
Raspored priklju
č
aka na mati
č
noj plo
č
i
NAPOMENA:
NAPOMENA ukazuje na va
ž
ne informacije koje vam poma
ž
u da ra
č
unalo koristite na bolji na
č
in.
OPREZ:
OPREZ ukazuje na mogu
ć
e o
š
te
ć
enje hardvera ili gubitak podataka ako se ne po
š
tuju upute.
UPOZORENJE:
UPOZORENJE ukazuje na mogu
ć
e o
š
te
ć
enje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.
Sample
This manual is suitable for devices