Dell Vostro 230 Service Manual download

Languages: Czech
Manual type:Service Manual
Pages:30
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 30
Servisní příruč
ka pro po
čítače Dell™ Vostro™ 230 –
Mini Tower
Poznámky a upozornění
Pokud jste zakoupili po
čítač řady Dell™ n, netýká se vás žádná zmínka o operačním systému Microsoft®
Windows
® uvedená v tomto dokumentu.
Informace v tomto dokumentu se mohou bez p
ředchozího upozornění změ
nit.
© 2010 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.
Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společ
nosti Dell Inc. je p
řísně zakázána.
Ochranné známky použité v tomto textu:
Dell
, logo
DELL
a
Vostro
jsou ochranné známky společ
nosti Dell Inc.;
Intel
,
Pentium, Celeron
a
Core
jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společ
nosti Intel Corporation;
Bluetooth
je registrovaná ochranná známka společ
nosti Bluetooth SIG, Inc., a spole
č
nost Dell ji pou
žívá na základě
licence;
Microsoft
,
Windows, Windows Vista
a tla
čítko Start systému
Windows Vista
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společ
nosti Microsoft Corporation
v USA a dalších zemích;
Adobe
, logo
Adobe
a
Flash
jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.
V tomto dokumentu mohou být použ
ity dal
ší ochranné známky a obchodní názvy, a to k označení společností, které si na tyto známky a názvy činí nárok, nebo jejich produktů
.
Spole
č
nost Dell Inc. si ne
činí nárok na jiné ochranné známky a obchodní názvy než své vlastní.
B
řezen 2010
Rev. A00
Práce s po
č
íta
č
em
Demontá
ž
a instalace sou
č
ástí
Specifikace
Diagnostika
Nastavení systému
Uspo
ř
ádání systémové desky
POZNÁMKA:
POZNÁMKA označ
uje d
ů
le
žité informace, které umožňují lepší využití počítač
e.
UPOZORN
ĚNÍ:
UPOZORN
ĚNÍ poukazuje na mož
nost po
škození hardwaru nebo ztráty dat v případě
nedodr
žení pokynů
.
VAROVÁNÍ:
VAROVÁNÍ upozorň
uje na mo
žné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.
Sample
This manual is suitable for devices