Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 3 of 52)

Languages: Hebrew
Manual type:Service Manual
Pages:52
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 3 of 52
1.
בשחמה יוסיכ לע תוטירש עונמל ידכ יקנו חוטש הדובעה חטשמש אדו
.
2.
בשחמה תא הבכ
)
האר
בשחמה יוביכ
(
וילא םירבוחמה םינקתהה לכ תאו
.
3.
תשרה וא ןופלטה ילבכ לכ תא בשחמהמ קתנ
.
4.
םהלש למשחה יעקשמ םירבוחמה םינקתהה לכ תאו בשחמה תא קתנ
.
5.
וילא םירבוחמה םינקתהה לכ תא בשחמהמ קתנ
.
6.
הידמה יסיטרכ ארוקב םיסיטרכ םינקתומ םא
19
ב
-
1
,
םתוא אצוהו םהילע ץחל
.
7.
תכרעמה חול תא קיראהל ידכ הלעפהה ןצחל לע תכשוממ הציחל ץחל
.
ןכותה ףדל הרזח
הארתה
:
לבכ קותינ תעב
,
ומצע לבכה תא אלו ולש הכישמה תינושל תא וא רבחמה תא ךושמל שי
.
הליענ תוינושל םע םירבחמב םידיוצמ םימיוסמ םילבכ
;
הז גוסמ לבכ קותינ תעב
,
תוינושל לע המינפ ץחל
לבכה קותינ ינפל הליענה
.
םירבחמ תדרפה תעב
,
םהלש םיניפה לש ףופיכ עונמל ידכ רשי םתוא קזחה
.
ךכ לע ףסונ
,
לבכ רוביח ינפל
,
הכלהכ םירשוימו םינווכמ םירבחמה ינשש אדו
.
הארתה
:
בשחמל קזנ עונמל ידכ
,
בשחמה ךותב הדובעה תליחת ינפל םיאבה םיבלשה תא עצב
.
הארתה
:
תשר לבכ קתנל ידכ
,
תשרה ןקתהמ ותוא קתנ ןכמ רחאלו בשחמהמ לבכה תא קתנ הליחת
.
הארתה
:
בשחמה ךותב םיביכרב העיגנ ינפל
,
עובצ אל תכתמ חטשמב עג
,
בשחמה בגב תכתמה ןוגכ
,
יטטס למשח ךמצעמ קורפל ידכ
.
הדובעה ךלהמב
,
לכ קורפל ידכ עובצ אל תכתמ חטשמב םעפ ידמ עג
יטטס למשח
,
םיימינפ םיביכרב עוגפל לולעה
.
Sample
This manual is suitable for devices