Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 4 of 53)

Languages: Turkish
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 53
İ
çerik Sayfas
ı
na Dön
Ön Çerçeve
Dell™ Studio XPS™ 8100 Servis El Kitabı
Ön Çerçeveyi Ç
ı
karma
Ön Bölümü Takma
Ön Çerçeveyi Çı
karma
1.
Ba
ş
lamadan Önce
K
ı
sm
ı
ndaki yordamlar
ı
izleyin.
2.
Bilgisayar
ı
n kapa
ğı
n
ı çı
kar
ı
n (bkz.
Bilgisayar Kapa
ğı
n
ı
Ç
ı
karma
).
3.
Bilgisayar
ı
dik bir konumda yerle
ş
tirin.
4.
Ön çerçeve tı
rnaklar
ı
n
ı
,
ön panelden dış
ar
ı
do
ğ
ru hareket ettirerek birer birer ve s
ı
ra ile tutup b
ı
rak
ı
n.
5.
Ön çerçeve tutucuları
n
ın ön panel yuvaları
ndan serbest kalmas
ı
n
ı
sa
ğlamak için ön çerçeveyi döndürün ve bilgisayarın öndeki yuvalarından çekerek
çı
kar
ı
n.
6.
Ön çerçeveyi güvenli bir yere koyun.
Ön Bölümü Takma
UYARI:
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ın içinde çalışmadan önce, bilgisayarı
n
ızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. En iyi güvenlik uygulamaları
hakk
ı
nda
ek bilgi için, www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki Mevzuat Uyumluluğ
u Ana Sayfas
ı
na bak
ı
n.
UYARI:
Elektrik çarpmaları
na kar
şı korunmak için, kapağı çıkarmadan önce bilgisayarı
n
ı
z
ı
n fi
şini elektrik prizinden çekin.
UYARI:
Herhangi bir kapak (bilgisayar kapaklar
ı
,
ön çerçeveler, dolgu dirsekleri, ön panel yuvaları vb.) çı
kar
ı
lm
ış
durumdayken donan
ı
m
ı
n
ı
z
ı
çalış
t
ı
rmay
ı
n.
D
İ
KKAT:
Yaln
ı
zca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayar
ı
n
ı
zda onar
ı
m yapmal
ı
d
ır. Dell™ tarafı
ndan yetkilendirilmemi
ş
servislerden kaynaklanan
zararlar garantinizin kapsam
ı
nda de
ğ
ildir.
1
ön çerçeve
2
ön panel yuvaları
(3)
3
ön çerçeve tı
rnaklar
ı
(4)
4
ön panel
5
ön çerçeve tutucuları
(3)
Sample
This manual is suitable for devices