Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 3 of 53)

Languages: Turkish
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 3 of 53
1.
Bilgisayar kapa
ğı
n
ın çizilmesini önlemek üzere çalışma yüzeyinin düz ve temiz olması
n
ı
sa
ğ
lay
ı
n.
2.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
(bkz.
Bilgisayar
ı
Kapatma
) ve ba
ğ
l
ı tüm aygı
tlar
ı
kapat
ı
n.
3.
Tüm telefon veya ağ
kablolar
ı
n
ı
bilgisayar
ı
n
ızdan çı
kar
ı
n.
4.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı ve tüm bağ
l
ı
ayg
ı
tlar
ı elektrik prizlerinden çı
kar
ı
n.
5.
Ba
ğ
l
ı tüm aygı
tlar
ı
bilgisayar
ı
n
ızdan çı
kar
ı
n.
6.
Bas
ı
n ve 91-in-1 Bellek Kart
ı
Okuyucudaki tak
ı
l
ı
kartlar
ı çı
kar
ı
n.
7.
Sistem kart
ı
n
ı topraklamak için güç düğ
mesine bas
ı
n.
İ
çerik Sayfas
ı
na Dön
D
İ
KKAT:
Bir kabloyu çı
kart
ı
rken kablonun kendisini de
ğ
il, fi
ş
i veya koruyucu halkay
ı tutarak çekin. Bazı
kablolarda kilitleme dilleri vard
ır; bu tür
kablolar
ı çı
kar
ırken, kabloyu çekmeden önce kilitleme dillerini içeriye bastı
r
ın. Konnektörleri çı
kart
ırken, konnektör pinlerinin eğilmesini önlemek
için konnektörleri düz tutun. Ayrı
ca bir kabloyu ba
ğlamadan önce, her iki konnektörün yönlerinin doğ
ru oldu
ğ
undan ve do
ğ
ru hizaland
ı
klar
ı
ndan
emin olun.
D
İ
KKAT:
Bilgisayara vermekten kaçınmak için, bilgisayarın içinde çalış
maya ba
şlamadan önce aş
a
ğı
daki ad
ı
mlar
ı
uygulay
ı
n.
D
İ
KKAT:
A
ğ kablosunu çıkarmak için, önce kabloyu bilgisayarı
n
ı
zdan ve ard
ı
ndan a
ğ
ayg
ı
t
ından çı
kar
ı
n.
D
İ
KKAT:
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ın içindeki herhangi bir şeye dokunmadan önce, bilgisayarı
n
ı
z
ı
n arkas
ı
ndaki metal k
ı
s
ı
m gibi boyanmam
ış bir metal yüzeye
dokunarak kendinizi topraklay
ın. Çalışırken, iç bileş
enlere zarar verebilecek statik elektri
ğ
i bo
şaltmak için, boyanmamış metal yüzeye belirli
aral
ı
klarla dokunun.
Sample
This manual is suitable for devices