Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 2 of 53)

Languages: Turkish
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 53
İ
çerik Sayfas
ı
na Dön
Ba
şlamadan Önce
Dell™ Studio XPS™ 8100 Servis El Kitabı
Teknik Özellikler
Önerilen Araçlar
Bilgisayar
ı
Kapatma
Güvenlik Talimatlar
ı
Bu k
ı
lavuzda bilgisayar
ı
n
ı
zdaki bile
ş
enlerin tak
ı
lmas
ı ya da çı
kar
ı
lmas
ı için yordamlar sunulur. Aksi belirtilmedikçe, her yordamda aş
a
ğı
daki
ş
artlar
ın geçerli
oldu
ğ
u varsay
ı
l
ı
r:
l
Bilgisayar
ı
Kapatma
ve
Güvenlik Talimatlar
ı
bölümlerindeki adı
mlar
ı gerçekleş
tirdi
ğ
iniz.
l
Bilgisayar
ı
n
ızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuduğ
unuz
.
l
Bir bile
ş
en, de
ğ
i
ş
tirilebilir veya (ayr
ı
olarak sat
ı
n al
ı
nm
ışsa) çı
karma yordam
ı
tersten uygulanarak tak
ı
labilir.
Teknik Özellikler
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n teknik spesifikasyonlar
ı
hakk
ında bilgi için
support.dell.com/manuals
adresinde
Kapsaml
ı
Spesifikasyonlara
bak
ı
n.
Önerilen Araçlar
Bu belgedeki yordamlar için aş
a
ğıdaki araçlar gerekir:
l
Küçük düz uçlu tornavida
l
Küçük yı
ld
ı
z tornavida
l
Plastik çubuk
l
BIOS yürütülebilir güncelleş
tirme program
ı
support.dell.com
adresinde mevcuttur
Bilgisayar
ı
Kapatma
1.
Açı
k dosyalar
ı
kaydedip kapat
ın ve açık programlardan çı
k
ı
n.
2.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kapat
ı
n:
Windows Vista
®
:
Ba
ş
lat
, ok
, ard
ı
ndan
Kapat
'
ı
t
ı
klat
ı
n.
Windows
®
7
:
Ba
ş
lat
ve ard
ı
ndan
Kapat
'
ı
t
ı
klat
ı
n.
3.
İş
letim sistemini kapatma i
ş
lemi sona erdi
ğ
inde bilgisayar kapan
ı
r.
4.
Bilgisayar
ı
n kapal
ı
oldu
ğ
undan emin olun.
İş
letim sistemini kapatt
ığı
n
ı
zda bilgisayar
ı
n
ı
z otomatik olarak kapanmad
ıysa, güç düğ
mesine bas
ı
n ve bilgisayar
kapanana kadar bas
ı
l
ı
tutun.
Güvenlik Talimatları
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
olas
ı
zararlardan korumak ve kendi ki
şisel güvenliğ
inizi sa
ğlamak için aş
a
ğıdaki güvenlik ilkelerini kullanı
n.
D
İ
KKAT:
Veri kayb
ı
n
ı önlemek için, bilgisayarı
n
ı
z
ı kapatmadan önce açı
k dosyalar
ı
kaydedip kapat
ın ve açık programlardan çı
k
ı
n.
UYARI:
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ın içinde çalışmadan önce, bilgisayarı
n
ızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. En iyi güvenlik uygulamaları
hakk
ı
nda
ek bilgi için, www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki Mevzuat Uyumluluğ
u Ana Sayfas
ı
na bak
ı
n.
D
İ
KKAT:
Yaln
ı
zca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayar
ı
n
ı
zda onar
ı
m yapmal
ı
d
ır. Dell™ tarafı
ndan yetkilendirilmemi
ş
servislerden kaynaklanan
zararlar garantinizin kapsam
ı
nda de
ğ
ildir.
Sample
This manual is suitable for devices