Dell Studio XPS 8100 Service Manual download

Languages: Turkish
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 53
Dell™ Studio XPS™ 8100 Servis El Kitabı
Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyar
ı
lar
Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değ
i
ş
tirilebilir.
© 2009 Dell Inc. Tüm hakları
sakl
ı
d
ı
r.
Dell Inc.'in yaz
ı
l
ı
izni olmadan bu materyallerin herhangi bir
şekilde çoğ
alt
ı
lmas
ı
kesinlikle yasakt
ı
r.
Bu metinde kullan
ı
lan ticari markalar:
Dell
,
DELL
logosu ve
Studio XPS
, Dell Inc.'
ı
n ticari markalar
ı
d
ı
r;
Intel
ve
Intel SpeedStep,
Intel Corporation'
ı
n ABD ve di
ğer ülkelerdeki tescilli
markas
ı
d
ı
r;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
ve
Windows Vista
ba
şlat düğ
mesi logosu, Microsoft Corporation'un ABD'deki ve/veya di
ğer ülkelerdeki ticari markaları
veya tescilli
markalar
ı
d
ı
r.
Bu belgede, marka ve adlar
ın sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için baş
ka ticari marka ve ticari unvanlar kullan
ı
labilir. Dell Inc. kendine ait olanlar
ı
n d
ışı
ndaki ticari
markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı
olmad
ığı
n
ı
beyan eder.
Aral
ık 2009
Rev. A00
Model: D03M Serisi Tür: D03M001
Ba
ş
lamadan Önce
Teknik Özelliklere Genel Bak
ış
Bilgisayar Kapa
ğı
Bellek Modülleri
Ön Çerçeve
Grafik Kart
ı
Dirse
ğ
i
PCI ve PCI Express Kartlar
ı
Üst Kapak
Sürücüler
Üst G/Ç Paneli
Ön USB Paneli
Bluetooth Düzene
ğ
i
Güç Dü
ğ
mesi Modülü
Fanlar
İş
lemci
ğ
me Pil
Güç Kayna
ğı
Sistem Kart
ı
Sistem Kurulumu
BIOS'u S
ı
f
ı
rlama
NOT:
NOT, bilgisayar
ı
n
ı
zdan daha iyi
ş
ekilde yararlanman
ı
z
ı
sa
ğlayan önemli bilgiler verir.
D
İ
KKAT:
D
İ
KKAT, donan
ı
mda olabilecek hasarlar
ı
ya da veri kayb
ı
n
ı
belirtir ve bu sorunun nas
ıl önleneceğ
ini anlat
ı
r.
UYARI:
UYARI, meydana gelebilecek olas
ı
maddi hasar, ki
şisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamı
na gelir.
Sample
This manual is suitable for devices