Dell Studio XPS 8100 Service Manual download

Languages: Slovene
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 53
Dell™ Studio XPS™ 8100
- Priro
č
nik za servisiranje
Opombe in opozorila
Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
© 2009 Dell Inc. Vse pravice
pridrž
ane.
Vsakr
š
no razmno
ž
evanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja dru
ž
be Dell Inc. je strogo prepovedano.
Blagovne znamke uporabljene v tem besedilu:
Dell,
logotip
DELL
in
Studio XPS
so blagovne znamke dru
ž
be Dell Inc.;
Intel
in
Intel
SpeedStep
sta blagovni znamki ali registrirani
blagovni znamki dru
ž
be Intel Corporation v ZDA in v drugih dr
ž
avah;
Microsoft,
Windows, Windows Vista
, in logotip gumba start za
Windows Vist
a so bodisi blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke dru
ž
be Microsoft Corporation v Zdru
ž
enih dr
ž
avah in/ali drugih dr
ž
avah.
V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nana
š
ajo na osebe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke.
Dru
ž
ba Dell Inc. zavra
č
a vsakr
š
no lastni
š
tvo blagovnih znamk in imen, razen tistih, ki so v njeni lasti.
December 2009
Rev. A00
Model: serija D03M Vrsta: D03M001
Preden za
č
nete
Tehni
č
ni pregled
Pokrov ra
č
unalnika
Pomnilni
š
ki modul(i)
Sprednji okvir
Nosilec grafi
č
ne kartice
Kartice PCI in PCI Express
Zgornji pokrov
Pogoni
Zgornja V/I plo
šč
a
Sprednji USB vmesnik
Sestav Bluetooth
Modul gumba za vklop
Ventilatorji
Procesor
Gumbna baterija
Napajalnik
Sistemska plo
šč
a
Nastavitev sistema
Posodobitev BIOS
-
a
OPOMBA:
OPOMBA ozna
č
uje pomembne informacije, ki pripomorejo k
č
im bolj u
č
inkoviti uporabi ra
č
unalnika.
POZOR:
POZOR ozna
č
uje mo
ž
nost po
š
kodbe strojne opreme ali izgubo podatkov in nasvete, kako se izogniti te
ž
avi.
OPOZORILO:
OPOZORILO ozna
č
uje mo
ž
nost po
š
kodb lastnine, telesnih po
š
kodb ali smrti.
Sample
This manual is suitable for devices