Dell Studio XPS 8100 Service Manual download

Languages: Slovak
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 53
Dell™ Studio XPS™ 8100 servisná príruč
ka
Poznámky, varovania a výstrahy
Informácie v tejto príručke sa môž
u zmeni
ť bez predchádzajúceho upozornenia.
©
2009 Dell Inc. V
šetky práva vyhradené.
Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.
Ochranné známky, ktoré sa v tomto texte používajú:
Dell
, logo
DELL
a
Studio XPS
sú ochrannými známkami spoloč
nosti Dell Inc.;
Intel
a
Intel
SpeedStep
sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami spoloč
nosti Intel Corporation v USA a
ď
al
ších krajinách;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
a logo tla
č
idla
Štart systému
Windows Vista
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoloč
nosti Microsoft Corporation v USA a/alebo
ď
al
ších krajinách.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sa v tejto príručke môž
u pou
žívať
ako odkazy na spolo
čnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto známky a názvy ich výrobkov.
Spolo
č
nos
ť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných, než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.
December 2009
Rev. A00
Model: typový rad D03M Typ: D03M001
Skôr ne
ž
za
č
nete
Technický preh
ľ
ad
Kryt po
č
íta
č
a
Pamä
ť
ové moduly
Predný rám
Dr
ž
iak grafickej karty
Karty PCI a PCI Express
Horný kryt
Jednotky
Horný panel V/V
Predný panel USB
Zostava Bluetooth
Modul spína
č
a napájania
Ventilátory
Procesor
Mincová batéria
Napájací zdroj
Systémová doska
Nastavenie systému
Aktualizácia systému BIOS
POZNÁMKA:
POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepš
ie vyu
ž
itie po
čítač
a.
VAROVANIE:
VAROVANIE nazna
č
uje,
ž
e existuje riziko po
škodenia hardvéru alebo straty údajov a ponúka vám spôsob, ako problému zabrániť
.
VÝSTRAHA:
VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti.
Sample
This manual is suitable for devices