Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 2 of 53)

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 53
Înapoi la Cuprins
Înainte de a începe
Manual de service Dell™ Studio XPS™ 8100
Specifica
ţ
ii tehnice
Instrumente recomandate
Oprirea computerului
Instruc
ţ
iuni de siguran
ţă
Acest document ofer
ă proceduri privind înlă
turarea
ş
i instalarea componentelor computerului dvs. Dac
ă
nu se prevede altfel, fiecare procedur
ă
presupune c
ă
sunt îndeplinite urmă
toarele condi
ţ
ii:
l
a
ţ
i parcurs pa
ş
ii din
Oprirea computerului
ş
i
Instruc
ţ
iuni de siguran
ţă
;
l
a
ţ
i citit informa
ţ
iile de siguran
ţă livrate împreună
cu computerul
;
l
o component
ă
poate fi remontat
ă
sau
dac
ă
este achizi
ţ
ionat
ă
separat
instalat
ă prin efectuarea procedurilor de scoatere în ordine inversă
.
Specifica
ţ
ii tehnice
Pentru informa
ţ
ii privind specifica
ţ
iile tehnice ale computerului, consulta
ţ
i
Specifica
ţ
ii cuprinz
ă
toare
la adresa
support.dell.com/manuals
.
Instrumente recomandate
Procedurile din acest document pot necesita urm
ă
toarele instrumente:
l
ş
urubelni
ţă
mic
ă cu vârful lat
l
ş
urubelni
ţă
mic
ă
Phillips
l
ş
tift de plastic
l
program executabil de actualizare a sistemului BIOS, disponibil la adresa
support.dell.com
Oprirea computerului
1.
Salva
ţ
i
şi închideţ
i toate fi
ş
ierele deschise
şi închideţ
i toate programele deschise.
2.
Închideţ
i computerul:
Windows Vista
®
:
Face
ţ
i clic pe
Start
, pe s
ă
geata
ş
i apoi pe
Închidere
.
Windows
®
7
:
Face
ţ
i clic pe
Start
ş
i pe
Închidere
.
3.
Computerul se opre
ş
te dup
ă terminarea procesului de închidere a sistemului de operare.
4.
Asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
a
ţi oprit computerul. În cazul în care computerul nu s
-
a oprit automat la închiderea sistemului de operare, apă
sa
ţ
i
ş
i
ţ
ine
ţ
i ap
ă
sat butonul
de pornire până când computerul se opreş
te.
Instruc
ţ
iuni de siguran
ţă
Utiliza
ţ
i urm
ă
toarele instruc
ţ
iuni de siguran
ţă
pentru a v
ă proteja computerul împotriva eventualelor deterioră
ri
ş
i pentru a v
ă
asigura siguran
ţ
a personal
ă
.
ATEN
Ţ
IE:
Pentru a evita pierderea datelor, salva
ţ
i
şi închideţ
i toate fi
ş
ierele deschise
ş
i ie
ş
i
ţi din toate programele deschise înainte să închideţ
i
computerul.
AVERTISMENT:
Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiţ
i instruc
ţ
iunile de siguran
ţă livrate împreună
cu computerul. Pentru
informa
ţ
ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran
ţ
a, consulta
ţ
i pagina de start pentru conformitatea cu reglement
ă
rile, la
adresa: www.dell.com/regulatory_compliance.
Sample
This manual is suitable for devices