Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 4 of 53)

Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 53
Powrót do spisu tre
ś
ci
Pokrywa przednia
Instrukcja serwisowa komputera Dell™ Studio XPS™ 8100
Zdejmowanie pokrywy przedniej
Zak
ł
adanie pokrywy przedniej
Zdejmowanie pokrywy przedniej
1.
Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Zdejmij pokryw
ę
komputera (zobacz
Zdejmowanie pokrywy komputera
).
3.
Ustaw komputer pionowo.
4.
Uwolnij kolejno wszystkie zaczepy pokrywy przedniej, odci
ą
gaj
ą
c je od panelu przedniego.
5.
Obróć
i odci
ą
gnij pokryw
ę
przedni
ą
od komputera, aby zwolni
ć
elementy mocuj
ą
ce pokryw
ę z otworów w panelu przednim.
6.
Od
łóż
pokryw
ę
przedni
ą
w bezpieczne miejsce.
Zak
ł
adanie pokrywy przedniej
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed przyst
ą
pieniem do wykonywania czynno
ś
ci wymagaj
ą
cych otwarcia obudowy komputera nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z
instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa mo
ż
na znale
źć
na
stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno
ś
ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby nie dopu
ś
ci
ć
do pora
ż
enia pr
ą
dem, przed zdj
ę
ciem pokrywy nale
ż
y od
łą
czy
ć
komputer od gniazdka elektrycznego.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Nie nale
ż
y korzysta
ć
z komputera, je
śli którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaś
lepiaj
ą
ce,
za
ś
lepki panelu przedniego itd.) jest zdj
ę
ta.
PRZESTROGA:
Naprawia
ć
komputer powinien tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj
ą
ce z napraw serwisowych
nieautoryzowanych przez firm
ę Dell™ nie są
obj
ę
te gwarancj
ą
.
1
pokrywa przednia
2
otwory w panelu przednim (3)
3
zaczepy pokrywy przedniej (4)
4
panel przedni
5
elementy mocuj
ą
ce pokrywy przedniej (3)
Sample
This manual is suitable for devices