Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 3 of 53)

Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 3 of 53
1.
W celu unikni
ę
cia zarysowania obudowy komputera umie
ść
komputer na p
ł
askiej i czystej powierzchni roboczej.
2.
Wy
łą
cz komputer (zobacz
Wy
łą
czanie komputera
) i wszelkie urz
ą
dzenia peryferyjne.
3.
Od
łą
cz od komputera wszystkie kable telefoniczne i sieciowe.
4.
Od
łą
cz komputer i wszystkie urz
ą
dzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych.
5.
Od
łą
cz wszystkie urz
ą
dzenia peryferyjne od komputera.
6.
Naci
ś
nij i wyjmij wszelkie karty pami
ę
ci znajduj
ą
ce si
ę
w czytniku kart pami
ę
ci 19-w-1.
7.
Naci
ś
nij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uziemi
ć
p
ł
yt
ę
systemow
ą
.
Powrót do spisu tre
ś
ci
PRZESTROGA:
Naprawia
ć
komputer powinien tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj
ą
ce z napraw serwisowych
nieautoryzowanych przez firm
ę Dell™ nie są
obj
ę
te gwarancj
ą
.
PRZESTROGA:
Przy od
łą
czaniu kabla nale
ż
y poci
ą
gn
ąć
za wtyczk
ę lub uchwyt, a nie za sam kabel. Niektóre kable mają
z
łą
cza z zatrzaskami;
je
ś
li od
łą
czasz kabel tego rodzaju, przed od
łą
czeniem naci
ś
nij zatrzaski. Poci
ą
gaj
ą
c za z
łą
cza, nale
ż
y je trzyma
ć
w linii prostej, aby unikn
ąć
wygi
ęcia styków. Przed podłą
czeniem kabla nale
ż
y sprawdzi
ć
, czy oba z
łą
cza s
ą
prawid
łowo zorientowane i wyrównane.
PRZESTROGA:
Aby unikn
ąć
uszkodzenia komputera, wykonaj nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci przed rozpocz
ę
ciem pracy wewn
ą
trz komputera.
PRZESTROGA:
Kabel sieciowy nale
ż
y od
łą
czy
ć
najpierw od komputera, a nast
ę
pnie od urz
ą
dzenia sieciowego.
PRZESTROGA:
Przed dotkni
ę
ciem dowolnego elementu wewn
ą
trz komputera nale
ż
y pozby
ć
si
ę ładunków elektrostatycznych z ciał
a, dotykaj
ą
c
dowolnej nielakierowanej powierzchni komputera, np. metalowych elementów z tył
u komputera. Podczas pracy nale
ż
y okresowo dotyka
ć
nielakierowanej powierzchni metalowej w celu odprowadzenia
ładunków elektrostatycznych, które mogł
yby spowodowa
ć
uszkodzenie
wewn
ętrznych elementów.
Sample
This manual is suitable for devices