Dell Studio XPS 8100 Service Manual download (Page 2 of 53)

Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 53
Powrót do spisu tre
ś
ci
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
Instrukcja serwisowa komputera Dell™ Studio XPS™ 8100
Dane techniczne
Zalecane narz
ę
dzia
Wy
łą
czanie komputera
Instrukcje dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa
W tym podr
ę
czniku opisano procedury dotycz
ą
ce wymontowywania i instalowania podzespo
łów komputera. O ile nie podano inaczej, każ
da procedura zak
ł
ada
spe
ł
nienie nast
ę
puj
ących warunków:
l
U
ż
ytkownik wykona
ł
czynno
ś
ci opisane w rozdzia
ł
ach
Wy
łą
czanie komputera
i
Instrukcje dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa
.
l
U
ż
ytkownik zapozna
ł
si
ę
z informacjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa, jakie zosta
ł
y dostarczone z komputerem
.
l
Element mo
ż
na wymieni
ć
lub
je
ś
li zosta
ł
zakupiony oddzielnie
zainstalowa
ć
, wykonuj
ą
c procedur
ę
demonta
ż
u w odwrotnej kolejno
ś
ci.
Dane techniczne
Szczegół
owe dane techniczne zakupionego komputera mo
ż
na znale
źć
w publikacji
Dane techniczne
, dost
ę
pna w witrynie
support.euro.dell.com/manuals
.
Zalecane narz
ę
dzia
Procedury przedstawione w tym dokumencie mog
ą
wymaga
ć
u
ż
ycia nast
ę
puj
ą
cych narz
ę
dzi:
l
Ma
ł
y wkr
ę
tak z p
ł
askim grotem
l
Ma
ł
y wkr
ę
tak krzy
ż
akowy
l
Rysik z tworzywa sztucznego
l
Program do aktualizacji systemu BIOS, dost
ę
pny w witrynie
support.euro.dell.com
Wy
łą
czanie komputera
1.
Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, a tak
ż
e zamknij wszystkie otwarte programy.
2.
Wy
łą
cz komputer:
Windows Vista
®
:
Kliknij przycisk
Start
, kliknij strza
ł
k
ę
, a nast
ę
pnie kliknij polecenie
Zamknij system
.
Windows
®
7
:
Kliknij przycisk
Start
, a nast
ę
pnie kliknij polecenie
Zamknij
.
3.
Komputer wy
łą
czy si
ę
automatycznie, kiedy zako
ń
czy si
ę
proces zamykania systemu.
4.
Upewnij si
ę
,
ż
e komputer jest wy
łą
czony. Je
ś
li komputer nie wy
łą
czy
ł
si
ę
automatycznie po wy
łą
czeniu systemu operacyjnego, naci
ś
nij przycisk zasilania
i przytrzymaj go, a
ż
komputer si
ę
wy
łą
czy.
Instrukcje dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa
Aby unikn
ąć
uszkodzenia komputera i zapewni
ć
sobie bezpiecze
ń
stwo, nale
ż
y przestrzega
ć
nast
ę
puj
ą
cych zalece
ń
.
PRZESTROGA:
Aby zapobiec utracie danych, nale
ż
y zapisa
ć
i zamkn
ąć
wszystkie otwarte pliki oraz zamkn
ąć
wszystkie uruchomione programy.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed przyst
ą
pieniem do wykonywania czynno
ś
ci wymagaj
ą
cych otwarcia obudowy komputera nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z
instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa mo
ż
na znale
źć
na
stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno
ś
ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
Sample
This manual is suitable for devices