Dell Studio XPS 8100 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 53
Instrukcja serwisowa komputera Dell™ Studio XPS™ 8100
Uwagi, przestrogi i ostrze
ż
enia
Informacje zawarte w tym dokumencie mog
ą
zosta
ć
zmienione bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeż
one.
Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.
Znaki towarowe u
ż
yte w tek
ś
cie:
Dell
, logo
DELL
i
Studio XPS
s
ą
znakami towarowymi firmy Dell Inc.;
Intel
i
Intel
SpeedStep
s
ą
znakami towarowymi lub zastrze
ż
onymi znakami
towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
i logo przycisku Start systemu
Windows Vista
s
ą
znakami
towarowymi lub zastrze
ż
onymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Tekst mo
ż
e zawiera
ć
tak
ż
e inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnosz
ą
ce si
ę do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie
ro
ś
ci sobie
żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż
jej w
ł
asne.
Grudzie
ń 2009
Wersja A00
Model: D03M series Typ: D03M001
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
Opis techniczny
Pokrywa komputera
Modu
ł
y pami
ę
ci
Pokrywa przednia
Wspornik karty graficznej
Karty PCI i PCI Express
Pokrywa górna
Nap
ę
dy
Górny panel we/wy
Przedni panel portów USB
Modu
ł
Bluetooth
Modu
ł
przycisku zasilania
Wentylatory
Procesor
Bateria pastylkowa
Zasilacz
P
ł
yta systemowa
Konfiguracja systemu
Ł
adowanie systemu BIOS
UWAGA:
Napis UWAGA wskazuje wa
ż
n
ą
informacj
ę
,
która pozwala lepiej wykorzystać
posiadany komputer.
PRZESTROGA:
Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których wystę
puje ryzyko uszkodzenia sprz
ę
tu lub utraty danych, i przedstawia
sposoby unikni
ę
cia problemu.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Napis OSTRZE
ŻENIE informuje o sytuacjach, w których wystę
puje ryzyko uszkodzenia sprz
ę
tu, obra
ż
e
ń
cia
ł
a lub
ś
mierci.
Sample
This manual is suitable for devices