Dell Studio XPS 8100 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 53
Servisni priru
čnik za Dell™ Studio XPS™ 8100
Napomene, oprezi i upozorenja
Informacije navedene u ovom dokumentu podlo
ž
ne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2009 Dell Inc. Sva prava pridrž
ana.
Bilo kakvo umno
ž
avanje ovih materijala bez pismenog dopu
š
tenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.
Trgova
č
ki znakovi upotrijebljenu u ovom tekstu:
Dell
, logotip
DELL
i
Studio XPS
su trgova
č
ki znakovi tvrtke Dell Inc.;
Intel
, i
Intel
SpeedStep
su trgova
č
ki znakovi ili registrirani
trgova
č
ki znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD-u. i drugim dr
ž
avama;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
i logotip gumba za pokretanje sustava
Windows Vista
su trgova
č
ki znakovi
ili registrirani trgova
č
ki znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim dr
ž
avama.
Ostali trgova
č
ki znakovi i trgova
č
ki nazivi koji se koriste u ovom dokumentu ozna
č
avaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odri
č
e se bilo
kakvih vlasni
č
kih interesa za navedene trgova
č
ke znakove i za
š
ti
ć
ene nazive, osim vlastitih.
Prosinac 2009.
Izmijenjeno izdanje. A00
Model: D03M serija Tip: D03M001
Prije po
č
etka
Tehni
č
ki pregled
Pokrov ra
č
unala
Memorijski modul(
-
i)
Prednja maska
Nosa
č
grafi
č
ke kartice
Kartice PCI i PCI Express
Gornji pokrov
Pogoni
Gornja U/I plo
č
a
Prednja USB plo
č
a
Sklop za Bluetooth vezu
Modul gumba za napajanje
Ventilatori
Procesor
Baterija na mati
č
noj plo
č
i
Napajanje
Mati
č
na plo
č
a
Postavljanje sustava
A
ž
uriranje BIOS
-
a Flash postupkom
NAPOMENA:
NAPOMENA nazna
č
uje va
ž
ne informacije koje vam poma
ž
u da koristite svoje ra
č
unalo na bolji na
č
in.
OPREZ:
OPREZ ukazuje na mogu
ć
e o
š
te
ć
enje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbje
ć
i neki problem.
UPOZORENJE:
UPOZORENJE nazna
č
uje mogu
ć
e o
š
te
ć
enje imovine, tjelesne povrede ili smrt.
Sample
This manual is suitable for devices