Dell Studio XPS 8100 Service Manual download

Languages: Czech
Manual type:Service Manual
Pages:53
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 53
Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisní příruč
ka
Poznámky a upozornění
Informace v tomto dokumentu se mohou změ
nit bez p
ředchozího oznámení.
© 2009 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoli rozš
i
řování a kopírování těchto materiálů bez písemného povolení společ
nosti Dell Inc. je p
řísně zakázáno.
Ochranné známky použité v tomto textu:
Dell
, logo
DELL
a
Studio XPS
jsou ochranné známky společ
nosti Dell Inc;
Intel
a
Intel
SpeedStep
jsou bu
ď ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA. a dalších zemích;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
a logo tlačítka Start systému
Windows Vista
jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
V tomto dokumentu mohou být použ
ity dal
ší ochranné známky a obchodní názvy odkazující na právnické osoby a organizace, které si činí na dané ochranné známky a obchodní
názvy produktů nárok. Společ
nost Dell Inc. se z
říká jakéhokoli zájmu na vlastnictví ochranných známek a obchodních názvů jiných než svých vlastních.
Prosinec 2009
Rev. A00
Model:
řada D03M Typ: D03M001
Ne
ž
za
č
nete
Technický p
ř
ehled
Kryt po
č
íta
č
e
Pam
ěť
ové moduly
P
ř
ední kryt
Dr
ž
ák grafické karty
Karty PCI a PCI Express
Horní kryt
Jednotky
Horní vstupní/výstupní panel
P
ř
ední panel USB
Sestavení Bluetooth
Modul tla
č
ítka napájení
Ventilátory
Procesor
Knoflíková baterie
Napájecí zdroj
Systémová deska
Nastavení systému
Aktualizace systému BIOS
POZNÁMKA:
POZNÁMKA označ
uje d
ů
le
žité informace, které pomáhají lepšímu využití počítač
e.
UPOZORN
ĚNÍ:
UPOZORN
ĚNÍ označ
uje nebezpe
čí poškození hardwaru nebo ztráty dat a popisuje, jak se lze problému vyhnout.
VAROVÁNÍ:
VAROVÁNÍ označ
uje mo
ž
nost po
škození majetku, ohrožení na zdraví či usmrcení osob.
Sample
This manual is suitable for devices