Dell Studio XPS 8100 Specification download

Languages: Slovak
Manual type:Specification
Pages:8
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 8
Dell
Studio XPS
8100:
Komplexné technické údaje
Tento dokument ponúka informácie, ktoré by ste mohli potrebova
ť
pri nastavovaní,
aktualizovaní ovláda
č
ov a inovovaní po
č
íta
č
a.
POZNÁMKA:
Ponuka sa môže líši
ť
pod
ľ
a oblasti.
Ď
alšie informácie týkajúce
sa konfigurácie vášho po
č
íta
č
a získate kliknutím na tla
č
idlo
Štart
Pomoc a technická podpora
, potom zvo
ľ
te možnos
ť
prezerania informácií
o vašom po
č
íta
č
i.
Procesor
Typ
Intel
®
Core
i7-870
Intel Core i7-860
Intel Core i7-750
Intel Core i5-670
Intel Core i5-661
Intel Core i5-660
Intel Core i5-650
Intel Core i3-540
Intel Core i3-530
Cache 1. úrovne (L1)
32 KB
Cache 2. úrovne (L2)
256 KB/core
Sample
This manual is suitable for devices