Dell Studio XPS 435 MT Service Manual download

Languages: Turkish
Manual type:Service Manual
Pages:41
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 41
Dell Studio XPS™ 435MT Servis El Kitabı
Not, Dikkat ve Uyar
ı
lar
Bu belgedeki bilgiler önceden
bildirilmeksizin değ
i
ş
tirilebilir.
© 2008 Dell Inc. Tüm hakları
sakl
ı
d
ı
r.
Dell Inc.'nin yaz
ı
l
ı
izni olmadan bu materyallerin herhangi bir
şekilde çoğ
alt
ı
lmas
ı
kesinlikle yasakt
ı
r.
Bu metinde kullan
ı
lan ticari markalar:
Dell
,
DELL
logosu ve
Studio XPS,
Dell Inc.
ş
irketinin ticari markalar
ı
d
ı
r;
Intel
ve Intel Corporation'
ı
n ABD'deki ve di
ğer ülkelerdeki tescilli ticari
markas
ı
SpeedStep
ise ticari markas
ı
d
ı
r;
Microsoft
ve
Windows
, Microsoft Corporation'
ı
n ABD'deki ve/veya di
ğer ülkelerdeki ticari markaları
veya tescilli ticari markalar
ı
d
ı
r.
Bu belgede, marka ve adlar
ın sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için baş
ka ticari marka ve ticari adlar kullan
ı
labilir. Dell Inc. kendine ait olanlar
ı
n d
ışı
ndaki ticari
markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı
olmad
ığı
n
ı
beyan eder.
Model DCMMF
Ekim 2008
Rev. A00
Teknik Özelliklere Genel Bak
ış
Ba
ş
lamadan Önce
Bilgisayar Kapa
ğı
n
ı
Takma
Ön Paneli De
ğ
i
ş
tirme
Bellek Modüllerini De
ğ
i
ş
tirme
PCI Express Kart
ı
n
ı
De
ğ
i
ş
tirme
Sürücüleri De
ğ
i
ş
tirme
Ön G/Ç Panelini Takma
Fanlar
ı
De
ğ
i
ş
tirme
İş
lemciyi De
ğ
i
ş
tirme
Sistem Kart
ı
n
ı
De
ğ
i
ş
tirme
Pil De
ğ
i
ş
tirme
Güç Kayna
ğı
n
ı
De
ğ
i
ş
tirme
Lastik Aya
ğı
De
ğ
i
ş
tirme
Sistem Kurulumu
NOT:
NOT, bilgisayar
ı
n
ı
zdan daha fazla yararlanman
ı
za yard
ım eden önemli bilgilere iş
aret eder.
D
İ
KKAT:
D
İ
KKAT, donan
ı
mda olabilecek hasarlar
ı
ya da veri kayb
ı
n
ı
belirtir ve bu sorunun nas
ıl önleneceğ
ini anlat
ı
r.
UYARI:
UYARI, meydana gelebilecek olas
ı
maddi hasar, ki
şisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamı
na gelir.
Sample
This manual is suitable for devices