Dell Studio XPS 435 MT Service Manual download

For devices:Dell Studio XPS 435 MT
Languages:Slovene
Manual type:Service Manual
Pages:41
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 41
Dell Studio XPS™ 435MT servisni priroč
nik
Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila
Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
© 2008 Dell Inc. vse pravice pridrž
ane.
Vsakr
š
no razmno
ž
evanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja dru
ž
be Dell Inc. je strogo prepovedano.
Blagovne znamke uporabljene v tem besedilu:
Dell
, logotip
DELL
in
Studio XPS
so blagovne znamke dru
ž
be Dell Inc.;
Intel
je registrirana blagovna znamka in
SpeedStep
je
blagovna znamka dru
ž
be be Intel Corporation v Zdru
ž
enih dr
ž
avah avah in drugih dr
ž
avah;
Microsoft
in
Windows
sta bodisi blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki dru
ž
be
Microsoft Corporation v Zdru
ž
enih dr
ž
avah in/ali drugih dr
ž
avah.
V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nana
š
ajo na osebe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke.
Dru
ž
ba Dell Inc. zavra
č
a vsakr
š
no lastni
š
tvo blagovnih znamk in imen, razen tistih, ki so v njeni lasti.
Model DCMMF
Oktober 2008
Rev. A00
Tehni
č
ni pregled
Preden za
č
nete
Zamenjava pokrova ra
č
unalnika
Zamenjava sprednje plo
šč
e
Zamenjava pomnilni
š
kih modulov
Zamenjava kartice PCI Express
Zamenjava pogonov
Zamenjava sprednjega I/O vmesnika
Zamenjava ventilatorja
Zamenjava procesorja
Zamenjava sistemske plo
šč
e
Zamenjava baterije
Namestitev napajalnika
Zamenjava gumijaste no
ž
ice
Nastavitev sistema
OPOMBA:
OPOMBA ozna
č
uje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti ra
č
unalnik.
PREVIDNO:
OBVESTILO ozna
č
uje mo
ž
nost po
š
kodb strojne opreme ali izgubo podatkov in svetujejo, kako se izogniti te
ž
avi.
OPOZORILO:
OPOZORILO ozna
č
uje mo
ž
nost po
š
kodb lastnine, telesnih po
š
kodb ali smrti.
Sample