Dell Studio XPS 435 MT Service Manual download

For devices:Dell Studio XPS 435 MT
Languages:Slovak
Manual type:Service Manual
Pages:42
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 42
Servisná príručka Dell Studio XPS™ 435MT
Poznámky, upozornenia a varovania
Vyhradzujeme si právo meniť informácie bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2008 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.
Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.
Ochranné známky, ktoré sa v tomto texte používajú:
Dell
, logo
DELL
a
XPS
sú ochrannými známkami Dell Inc.;
Intel a SpeedStep
sú registrované ochranné známky spoloč
nosti
Intel Corporation v USA a v iných krajinách.
Microsoft
a
Windows
sú buď ochranné známky, alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
Štátoch alebo v iných krajinách.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sa v tejto príručke môž
u u pou
žívať
ako odkazy na spolo
čnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto známky a názvy ich výrobkov.
Spolo
č
nos
ť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.
Model DCMMF
Október 2008
Rev. A00
Technický preh
ľ
ad
Skôr ne
ž
za
č
nete
Výmena krytu po
č
íta
č
a
Výmena predného panela
Výmena pamä
ť
ových modulov
Výmena karty PCI Express
Výmena jednotiek
Výmena predného panela V/V
Výmena ventilátorov
Výmena procesora
Výmena systémovej dosky
Výmena batérie
Opätovné osadenie napájacieho zdroja
Výmena gumovej no
ž
i
č
ky
Nastavenie systému
POZNÁMKA:
POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepš
ie vyu
ž
itie po
čítač
a.
UPOZORNENIE:
OZNÁMENIE naznač
uje,
ž
e existuje riziko po
škodenia hardvéru alebo straty údajov a ponúka spôsob, ako problému zabrániť
.
VAROVANIE:
VAROVANIE uvádza možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť
.
Sample